Nyckeltal för Björneröds Ridcenter Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 513 1 704 1 716 1 713
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 64 87 65 77
Total omsättning 1 577 1 791 1 781 1 790
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 534 413 465 514
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 310 415 534 613
Personalkostnader 681 699 666 577
Avskrivningar 137 139 154 143
Summa rörelsekostnader -1 662 -1 666 -1 819 -1 847
Rörelseresultat -86 123 -38 -57
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -116 100 -66 -84
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -116 100 -66 -84
Årets resultat -116 100 -66 -84
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 31 23 29 28
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -116 100 -66 -84
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 778 887 1 001 1 132
Maskiner 13 21 29 37
Inventarier 133 153 181 31
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 924 1 061 1 211 1 200
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 51 48 46 39
Summa finansiella anläggningstillgångar 51 48 46 39
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 975 1 109 1 257 1 239

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 154 178 147 84
Summa varulager 154 178 147 84
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 10 0 2
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 491 67 111 54
Summa kortfristiga fordringar 491 77 111 56
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 7
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 645 256 259 148
Summa tillgångar 1 620 1 365 1 515 1 387

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 8 8 8 8
Summa bundet eget kapital 108 108 108 108
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat -262 -362 -297 -212
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 380 0 0 0
Årets resultat -116 100 -66 -84
Summa fritt eget kapital 2 -262 -363 -296
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 110 -154 -255 -188
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 168 1 262 1 330 1 369
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 52 115 220 12
Summa långfristiga skulder 1 220 1 377 1 550 1 381
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 39 39 35 35
Leverantörsskulder 151 12 86 77
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 100 91 98 82
Summa kortfristiga skulder 290 142 219 194
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 620 1 365 1 515 1 387

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 2 2 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 500 500 500 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 500 1 500 1 500 1 500
Summa säkerheter 2 000 2 000 2 000 2 000
Villkorat aktieägartillskott 743 363 363 363
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 743 363 363 363
Beviljad checkräkningskredit 300 300 300 300
Utnyttjad checkräkningskredit 210 265 291 291
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 169,31 % 54,23 % 50,68 % 32,47 %
Soliditet (%) 6,79 % -11,28 % -16,83 % -13,55 %
Avkastning på eget kapital (%) -105,45 % -64,94 % 25,88 % 44,68 %
Riskbuffert (%) -7,30 % 7,50 % -4,08 % -5,82 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -9,72 % 4,52 % -5,54 % -6,54 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!