Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Björkhaga Bad & Pool AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 418 550 575 525
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 579 289 275 276
Total omsättning 997 839 850 801
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 382 0 0 0
Övriga externa kostnader 478 382 166 417
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 268 268 268 283
Summa rörelsekostnader -1 128 -650 -434 -700
Rörelseresultat -131 190 416 102
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 0 -8 224 -84
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -350 -8 224 -84
Årets resultat 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 51 50 53 50
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 152 133 129 118
Externa räntekostnader 117 115 116 118
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -350 -8 224 -84
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 8 -224 85
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 350 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 5 872 5 964 6 056 6 148
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 682 721 897 1 073
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 1 137 290 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 7 554 7 822 7 243 7 221
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 630 2 529 2 479 2 650
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 990 990 990 990
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 620 3 519 3 469 3 640
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 11 173 11 341 10 712 10 861

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 14 57 46 12
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 20 46 22 19
Summa kortfristiga fordringar 34 103 68 31
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 50 50 50
Summa kassa och bank -448 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar -414 153 118 81
Summa tillgångar 10 759 11 494 10 830 10 942

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 60 60 60 60
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 60 60 60 60
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 160 160 160 160
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 3 075 3 919 3 898 3 960
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 7 406 7 211 6 628 6 299
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 10 481 11 130 10 526 10 259
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 100 100 100 290
Leverantörsskulder 0 74 8 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 18 30 36 232
Summa kortfristiga skulder 118 204 144 522
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 10 759 11 494 10 830 10 942

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 14 975 14 975 14 975 14 975
Övriga säkerheter 990 990 990 990
Summa säkerheter 15 965 15 965 15 965 15 965
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 744 623 585
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) -350,85 % 50,49 % 47,22 % 5,94 %
Soliditet (%) 1,49 % 1,39 % 1,48 % 1,46 %
Avkastning på eget kapital (%) -218,75 % -5,00 % 140,00 % -52,50 %
Riskbuffert (%) -3,29 % -0,10 % 2,03 % -0,80 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -148,09 % -46,55 % -3,65 % -60,95 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0