Nyckeltal för Bioteria Technologies AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 75 008 63 807 66 187 65 502
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 397 1 079 763 1 501
Total omsättning 78 405 64 886 66 950 67 003
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 21 242 18 664 18 555 20 879
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 13 624 13 297 14 916 15 242
Personalkostnader 29 694 31 558 29 425 26 855
Avskrivningar 3 347 1 814 1 054 1 234
Summa rörelsekostnader -67 907 -65 333 -63 950 -64 210
Rörelseresultat 10 498 -463 2 967 2 763
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 7 443 22 3 200 1 996
Skatt 1 816 94 774 511
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 9 578 -678 2 725 2 545
Årets resultat 5 627 -72 2 426 1 485
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -771 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 1 1 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 150 215 244 219
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 9 578 -678 2 725 2 545
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -2 135 700 475 -549
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 9 208 5 725 2 908 2 866
Patent, licenser mm 781 516 124 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 9 989 6 241 3 032 2 866
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 105 158 139 108
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 105 158 139 108
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -771 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 71 71 71
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 10 094 6 469 3 242 3 044

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 5 123 5 329 4 161 4 617
Summa varulager 5 123 5 329 4 161 4 617
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 11 485 8 414 11 229 14 870
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 6 913 7 965 7 349 6 718
Övriga kortfristiga fordringar 2 003 3 030 1 970 1 335
Summa kortfristiga fordringar 20 401 19 409 20 548 22 923
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 570 6 285 8 124 3 966
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 33 093 31 023 32 833 31 506
Summa tillgångar 43 187 37 493 36 075 34 551

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 500 500 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 7 080 3 597 780 733
Summa bundet eget kapital 7 580 4 097 880 833
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat -2 770 784 2 575 1 137
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 5 627 -72 2 426 1 485
Summa fritt eget kapital 2 857 712 5 001 2 622
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 10 437 4 809 5 881 3 455
Summa obeskattade reserver 5 168 3 033 3 733 4 209
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 509 815 1 941 3 287
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 509 815 1 941 3 287
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 736 1 111 1 346 1 933
Leverantörsskulder 5 685 6 635 3 976 4 664
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 20 653 21 090 19 198 17 003
Summa kortfristiga skulder 27 074 28 836 24 520 23 600
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 43 187 37 493 36 075 34 551

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 39 41 38 34
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 11 370 11 370 11 370 11 370
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 11 370 11 370 11 370 11 370
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 5 000 5 000 5 000 5 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 1 000 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 103,31 % 89,10 % 116,93 % 113,94 %
Soliditet (%) 32,99 % 18,79 % 23,93 % 18,98 %
Avkastning på eget kapital (%) 67,23 % -9,62 % 31,57 % 38,81 %
Riskbuffert (%) 22,01 % -1,94 % 7,34 % 7,22 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 12,57 % -1,40 % 3,75 % 3,55 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!