Nyckeltal för Biltrafikens Arbetsgivareförbund BA Konsult Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 50 237 43 309 41 354 40 057
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 50 237 43 309 41 354 40 057
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 503 3 3 3
Personalkostnader 0 0 42 811 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -503 -3 -42 814 -3
Rörelseresultat 2 501 -1 077 -1 460 -756
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 3 796 52 6 42
Skatt 795 10 3 38
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 359 52 6 42
Årets resultat 3 001 42 2 4
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 221 135 123 78
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 9 10 9 6
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 359 52 6 42
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 437 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 6 368 5 726 5 597 5 289
Summa finansiella anläggningstillgångar 6 368 5 726 5 597 5 289
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 6 368 5 726 5 597 5 289

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 24 605 29 551 26 342 33 793
Summa kortfristiga fordringar 24 605 29 551 26 342 33 793
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 19 088 17 609 17 318 5 853
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 43 693 47 160 43 660 39 646
Summa tillgångar 50 061 52 886 49 257 44 935

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 5 000 5 000 5 000 5 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Summa bundet eget kapital 6 000 6 000 6 000 6 000
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 17 727 17 685 17 683 17 678
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 001 42 2 4
Summa fritt eget kapital 20 728 17 727 17 685 17 682
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 26 728 23 727 23 685 23 682
Summa obeskattade reserver 157 594 594 594
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 11 443 14 086 8 359 4 128
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 11 733 14 479 16 619 16 530
Summa kortfristiga skulder 23 176 28 565 24 978 20 658
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 50 061 52 886 49 257 44 935

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 188,53 % 165,10 % 174,79 % 191,92 %
Soliditet (%) 53,62 % 45,69 % 48,97 % 53,68 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,51 % 0,22 % 0,02 % 0,17 %
Riskbuffert (%) 6,69 % 0,08 % -0,01 % 0,08 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,67 % 0,10 % -0,01 % 0,09 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord