Nyckeltal för Bilgården Biluthyrning i Ängelholm AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 021 2 002 2 211 2 350
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 1 0 0
Total omsättning 2 021 2 003 2 211 2 350
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 351 1 746 2 020 2 439
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 141 106 136 190
Summa rörelsekostnader -2 492 -1 852 -2 156 -2 629
Rörelseresultat -471 -60 0 -279
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt -6 -68 -5 -297
Skatt -3 -13 0 -60
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -466 -68 -5 -297
Årets resultat -4 -56 -5 -237
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 9 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 8 5 18
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -466 -68 -5 -297
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 460 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 746 611 1 018 875
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 746 611 1 018 875
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 149 147 134 134
Summa finansiella anläggningstillgångar 149 147 134 134
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 895 758 1 152 1 008

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 125 127 124 451
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 502 250 5
Övriga kortfristiga fordringar 1 833 1 795 2 381 2 365
Summa kortfristiga fordringar 1 958 2 424 2 755 2 821
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 28 34 47 3
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 1 985 2 458 2 802 2 824
Summa tillgångar 2 881 3 216 3 954 3 832

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 755 811 815 1 053
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -4 -56 -5 -237
Summa fritt eget kapital 751 755 810 816
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 871 875 930 936
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 198 137 6 116
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 305 2 120 2 845 2 634
Övriga kortfristiga skulder 507 84 173 147
Summa kortfristiga skulder 2 010 2 341 3 024 2 897
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 2 881 3 216 3 954 3 832

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 98,81 % 105,00 % 92,66 % 97,48 %
Soliditet (%) 30,23 % 27,21 % 23,52 % 24,43 %
Avkastning på eget kapital (%) -53,50 % -7,77 % -0,54 % -31,73 %
Riskbuffert (%) -16,24 % -2,21 % -0,17 % -7,90 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -23,26 % -3,80 % -0,45 % -13,40 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!