Nyckeltal för Bildelar Edsbyn Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 17 547 17 981 18 183 17 136
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 45 42 65 81
Total omsättning 17 592 18 023 18 248 17 217
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 12 421 12 857 13 058 11 990
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 876 1 714 1 674 1 625
Personalkostnader 2 391 2 219 2 302 2 455
Avskrivningar 0 0 10 31
Summa rörelsekostnader -16 688 -16 790 -17 044 -16 101
Rörelseresultat 905 1 233 1 204 1 107
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 684 884 945 772
Skatt 143 188 98 168
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 915 1 190 1 159 1 054
Årets resultat 541 696 847 604
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 10 7 3 5
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 50 48 58
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 915 1 190 1 159 1 054
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -231 -306 -214 -282
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 34 0 10 37
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 34 0 10 37
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 34 0 10 37

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 887 1 917 2 165 2 031
Summa varulager 1 887 1 917 2 165 2 031
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 1 899 1 322 1 412 1 130
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 752 4 103 5 110 3 240
Övriga kortfristiga fordringar 142 98 127 289
Summa kortfristiga fordringar 6 793 5 523 6 649 4 659
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 41 14 18 22
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 8 721 7 454 8 832 6 712
Summa tillgångar 8 755 7 454 8 842 6 749

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 2 900 2 204 1 357 753
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 541 696 847 604
Summa fritt eget kapital 3 441 2 900 2 204 1 357
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 3 561 3 020 2 324 1 477
Summa obeskattade reserver 1 012 781 533 318
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 336 384 432 480
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 1 500 1 500
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 336 384 1 932 1 980
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 43 106 428 145
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 967 2 456 3 197 1 950
Övriga kortfristiga skulder 836 707 428 879
Summa kortfristiga skulder 3 846 3 269 4 053 2 974
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 8 755 7 454 8 842 6 749

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 7 8 7 7
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 2 100 2 100 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 100 2 100 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 177,69 % 169,38 % 164,50 % 157,40 %
Soliditet (%) 49,19 % 48,24 % 30,73 % 25,36 %
Avkastning på eget kapital (%) 21,25 % 33,10 % 42,66 % 61,59 %
Riskbuffert (%) 10,45 % 15,34 % 12,87 % 15,33 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,21 % 6,34 % 6,11 % 5,81 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!