Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Bibbz AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-03 2019-03
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 04

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-03 2019-03
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 256 917
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Total omsättning 1 256 917
Rörelsens kostnader 2020-03 2019-03
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 466
Övriga externa kostnader 15 11
Personalkostnader 0 0
Avskrivningar 0 0
Summa rörelsekostnader -15 -477
Rörelseresultat 572 440
Resultat 2020-03 2019-03
Resultat före skatt 572 440
Skatt 122 97
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 572 440
Årets resultat 450 343
Jämförelsestörande poster 2020-03 2019-03
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2020-03 2019-03
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-03 2019-03
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 572 440
Bokslutsdispositioner 2020-03 2019-03
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2020-03 2019-03
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-03 2019-03
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-03 2019-03
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-03 2019-03
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2020-03 2019-03
Summa anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-03 2019-03
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-03 2019-03
Kundfordringar 15 232
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 15 308
Summa kortfristiga fordringar 30 540
Kassa och bank 2020-03 2019-03
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 919 308
2020-03 2019-03
Summa omsättningstillgångar 949 848
Summa tillgångar 949 848

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-03 2019-03
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50
Fritt eget kapital 2020-03 2019-03
Balanserat resultat 171 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 450 343
Summa fritt eget kapital 621 343
2020-03 2019-03
Summa eget kapital 671 393
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2020-03 2019-03
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2020-03 2019-03
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 8 126
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 270 329
Summa kortfristiga skulder 278 455
2020-03 2019-03
Summa eget kapital och skulder 949 848

Noter

2020-03 2019-03
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2020-03 2019-03
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 177 172
2020-03 2019-03
Kassalikviditet (%) 341,37 % 186,37 %
Soliditet (%) 70,71 % 46,34 %
Avkastning på eget kapital (%) 85,25 % 111,96 %
Riskbuffert (%) 60,27 % 51,89 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 45,54 % 47,98 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0