Nyckeltal för Beslaget i Stockholm AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 31 644 27 265 24 969 21 017
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 18 10 4 18
Total omsättning 31 662 27 275 24 973 21 035
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 21 103 17 309 16 824 14 106
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 4 598 3 759 2 728 2 389
Personalkostnader 3 538 3 490 3 229 2 420
Avskrivningar 39 41 47 47
Summa rörelsekostnader -29 278 -24 599 -22 828 -18 962
Rörelseresultat 2 383 2 675 2 145 2 073
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 2 045 2 048 1 575 1 541
Skatt 478 481 353 331
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 415 2 658 2 130 2 051
Årets resultat 1 566 1 567 1 222 1 210
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 46 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 13 18 15 22
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 415 2 658 2 130 2 051
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -370 -610 -555 -510
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 88 39 80 127
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 88 39 80 127
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 88 39 80 127

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 8 614 7 856 6 671 6 285
Summa varulager 8 614 7 856 6 671 6 285
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 3 224 2 856 3 024 2 448
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 748 675 441 436
Summa kortfristiga fordringar 3 972 3 531 3 465 2 884
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 719 1 803 1 441 98
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 15 304 13 190 11 577 9 266
Summa tillgångar 15 392 13 229 11 657 9 394

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 63 63 63 63
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 63 63 63 63
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 6 216 5 050 4 228 3 018
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 566 1 567 1 222 1 210
Summa fritt eget kapital 7 782 6 617 5 450 4 228
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 7 845 6 680 5 513 4 291
Summa obeskattade reserver 3 255 2 885 2 275 1 720
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 404
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 404
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 721 2 001 1 909 1 573
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 571 1 664 1 962 1 407
Summa kortfristiga skulder 4 292 3 665 3 871 2 980
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 15 392 13 229 11 657 9 394

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 6 7 5 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 1 500 1 500 1 500 1 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 500 1 500 1 500 1 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 300 1 300 1 300 1 300
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 404
Utdelning 400 400 400 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 155,89 % 145,54 % 126,74 % 100,07 %
Soliditet (%) 66,55 % 66,57 % 61,68 % 59,17 %
Avkastning på eget kapital (%) 23,57 % 30,18 % 29,63 % 36,90 %
Riskbuffert (%) 15,52 % 19,82 % 18,07 % 21,49 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,59 % 9,68 % 8,47 % 9,65 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Beslaget i Stockholm AB har 6 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord