Nyckeltal för Bertil och Mats Paulssons Lantbruks Aktiebolag

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 099 5 755 5 344 6 246
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 25 75 67 35
Total omsättning 3 124 5 830 5 411 6 281
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 111 3 697 3 726 4 204
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 060 938 1 091 1 345
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 272 425 467 453
Summa rörelsekostnader -2 443 -5 060 -5 284 -6 002
Rörelseresultat 680 771 91 278
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 502 0 17 268
Skatt 103 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 712 769 58 268
Årets resultat 398 0 17 268
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 46 48 45 46
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 14 50 78 56
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 712 769 58 268
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -210 -769 -41 0
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 25 25 25 25
Maskiner 1 323 1 591 1 636 1 693
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 6 10 13 16
Summa materiella anläggningstillgångar 1 354 1 626 1 674 1 734
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 337 324 306 283
Summa finansiella anläggningstillgångar 337 324 306 283
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 1 691 1 950 1 981 2 017

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 84 166 842 1 348
Summa varulager 84 166 842 1 348
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 0 0 28 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 417 1 036 357 307
Summa kortfristiga fordringar 1 417 1 036 385 307
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 368 217 3 192
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 1 870 1 418 1 231 1 847
Summa tillgångar 3 561 3 368 3 211 3 864

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 10 10 10 10
Summa bundet eget kapital 110 110 110 110
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 1 073 1 073 1 056 789
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 398 0 17 268
Summa fritt eget kapital 1 471 1 073 1 073 1 057
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 1 581 1 183 1 183 1 167
Summa obeskattade reserver 1 020 810 41 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 22 89
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 22 89
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 22 67 67
Leverantörsskulder 0 499 1 005 1 801
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 959 854 893 741
Summa kortfristiga skulder 959 1 375 1 965 2 609
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 3 561 3 368 3 211 3 864

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 240 280 320
Summa säkerheter 0 240 280 320
Villkorat aktieägartillskott 1 100 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 1 100 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 186,13 % 91,13 % 19,75 % 19,13 %
Soliditet (%) 65,51 % 52,85 % 37,78 % 30,20 %
Avkastning på eget kapital (%) 30,52 % 43,20 % 4,78 % 22,96 %
Riskbuffert (%) 19,25 % 21,17 % 0,33 % 6,31 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 22,52 % 12,49 % -0,37 % 3,39 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!