Nyckeltal för Bergsskolan Kompetensutveckling Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 10 319 8 563 3 947 2 314
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 614 231 995 0
Total omsättning 10 933 8 794 4 942 2 314
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 3 214 2 395 958 144
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 125 2 945 2 286 238
Personalkostnader 5 096 3 003 1 758 1 209
Avskrivningar 120 120 119 168
Summa rörelsekostnader -10 555 -8 463 -5 121 -1 759
Rörelseresultat 379 331 -179 556
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -6 219 -180 556
Skatt 1 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 379 330 -180 556
Årets resultat -7 219 -180 556
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 379 330 -180 556
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -385 -111 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 848 968 1 088 1 159
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 848 968 1 088 1 159
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 848 968 1 088 1 159

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 30 70 130 327
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 385 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 925 124 400 428
Summa kortfristiga fordringar 1 340 194 530 755
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 969 2 209 1 795 1 408
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 3 309 2 403 2 326 2 163
Summa tillgångar 4 157 3 371 3 414 3 322

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 11 11 11 11
Summa bundet eget kapital 111 111 111 111
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 908 2 689 2 869 2 313
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 -1 000 0 0
Årets resultat -7 219 -180 556
Summa fritt eget kapital 1 901 1 908 2 689 2 869
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 012 2 019 2 800 2 980
Summa obeskattade reserver 496 111 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 102 119 126 12
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 548 1 122 488 331
Summa kortfristiga skulder 1 650 1 241 614 343
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 4 157 3 371 3 414 3 322

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 11 5 3 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 1 959 1 959 2 959 2 959
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 1 959 1 959 2 959 2 959
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 200,55 % 193,63 % 378,66 % 630,61 %
Soliditet (%) 57,19 % 62,32 % 82,02 % 89,70 %
Avkastning på eget kapital (%) 15,94 % 15,71 % -6,43 % 18,66 %
Riskbuffert (%) 9,12 % 9,74 % -5,27 % 16,74 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,67 % 3,84 % -4,56 % 24,03 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!