Koncernredovisning för Berghamnen AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 496 750 768 081 161 277 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 6 909 5 863 784 0
Total omsättning 1 503 659 773 944 162 061 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 285 044 97 595 0 0
Handelsvaror 0 0 39 017 0
Övriga externa kostnader 403 056 266 839 59 199 3 906
Personalkostnader 546 964 332 657 67 674 0
Avskrivningar 305 050 168 279 22 844 0
Summa rörelsekostnader -1 540 114 -865 370 -188 734 -3 906
Rörelseresultat -69 798 -99 382 -26 674 -3 906
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 461 418 -112 291 267 159 -3 881
Skatt 57 073 21 997 6 367 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 461 418 -112 291 267 159 -3 881
Årets resultat 404 345 -134 288 297 583 -258
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 577 127 0 298 403 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 980 766 989 25
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 43 944 15 448 5 559 0
Övriga finansiella kostnader 8 124 2 035 1 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 461 418 -112 291 267 159 -3 881
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 29 353 42 620 17 136 0
Patent, licenser mm 490 971 40 118 47 0
Goodwill 3 481 310 1 663 630 250 720 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 636 002 36 068 911 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 4 637 636 1 782 436 268 814 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 136 475 27 698 9 902 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 136 475 27 698 9 902 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 577 127 0 298 403 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 189 690 158 080 78 761 66 905
Summa finansiella anläggningstillgångar 234 028 301 502 176 299 66 905
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 5 008 140 2 111 630 455 014 66 905

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 242 822 42 319 20 721 0
Summa varulager 242 822 42 319 20 721 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 309 467 131 569 50 858 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 124 812 90 985 22 650 7 352
Summa kortfristiga fordringar 434 279 222 554 73 508 7 352
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 392 0 0 0
Summa kassa och bank 531 622 410 970 350 338 45 923
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 1 209 120 675 843 444 567 53 275
Summa tillgångar 6 217 260 2 787 480 899 582 120 180

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 3 366 270 1 973 460 298 257 113 487
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 850 14 69 157 0
Årets resultat 404 345 -134 288 297 583 -258
Summa fritt eget kapital 3 771 465 1 839 186 664 997 113 229
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 3 771 520 1 839 240 665 047 113 279
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 242 300 45 293 5 342 19
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 028 470 121 464 84 840 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 134 359 63 993 32 337 0
Summa långfristiga skulder 1 162 830 185 457 117 177 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 238 006 114 418 4 503 0
Leverantörsskulder 146 364 68 203 27 249 4 798
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 656 237 534 869 80 263 2 084
Summa kortfristiga skulder 1 040 610 717 490 112 015 6 882
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 6 217 260 2 787 480 899 582 120 180

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 896 595 119
Löner till styrelse & VD 13 979 22 628 1 411 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 385 950 209 368 48 560 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 131 815 87 552 14 677 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 2 343 790 108 600 252 419 0
Summa säkerheter 2 343 790 108 600 252 419 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 582 329 2 791 0 0
Summa ansvarsförbindelser 582 329 2 791 0 0
Beviljad checkräkningskredit 150 000 160 000 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 101 926 101 155 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 92,82 % 88,30 % 378,38 % 774,12 %
Soliditet (%) 60,66 % 65,98 % 73,93 % 94,26 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,23 % -6,11 % 40,17 % -3,43 %
Riskbuffert (%) 5,90 % -5,34 % 27,89 % -3,23 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 27,35 % -16,90 % 162,20 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 446 390 420 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 200 122 69 41
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 200 -122 -69 -41
Rörelseresultat -2 265 -122 -69 -41
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 2 350 4 407 300 570 -17
Skatt 0 145 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 329 4 621 300 570 -17
Årets resultat 2 350 4 263 300 570 -17
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 934 0 0
Externa ränteintäkter 404 0 77 24
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 0 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 329 4 621 300 570 -17
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 21 -214 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 11 547 22 500 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 171 288 153 414 77 792 66 905
Summa finansiella anläggningstillgångar 297 348 221 962 93 334 67 836
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 297 348 221 962 93 334 67 836

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 3 473 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 10 10 18 16
Summa kortfristiga fordringar 10 3 483 18 16
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 113 721 183 311 310 784 35 793
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 113 731 186 795 310 802 35 809
Summa tillgångar 411 079 408 757 404 136 103 645

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 407 299 403 036 102 466 102 483
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 350 4 263 300 570 -17
Summa fritt eget kapital 409 649 407 299 403 036 102 466
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 409 699 407 349 403 086 102 516
Summa obeskattade reserver 280 300 86 86
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 7 1 6
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 100 1 101 963 1 036
Summa kortfristiga skulder 1 100 1 108 964 1 042
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 411 079 408 757 404 136 103 645

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 10 339,18 % 16 858,66 % 32 240,87 % 3 436,56 %
Soliditet (%) 99,71 % 99,71 % 99,76 % 98,97 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,57 % 1,13 % 74,56 % -0,02 %
Riskbuffert (%) 0,40 % 1,13 % 74,27 % -0,02 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!