Nyckeltal för Bergander Fastigheter AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 157 93
Total omsättning 0 0 157 93
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 288 210 248 149
Personalkostnader 301 326 94 80
Avskrivningar 317 294 170 121
Summa rörelsekostnader -906 -830 -512 -350
Rörelseresultat -906 -831 -355 -257
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -803 15 224 -343 31 250
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -803 15 224 -343 31 250
Årets resultat 952 15 224 -343 31 250
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 31 492
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 15
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 849 0 4 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -803 15 224 -343 31 250
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 1 755 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 1 362 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 2 111 1 906 2 200 1 553
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 473 1 906 2 200 1 553
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 31 492
Fordringar på koncern- och intresseföretag 5 325 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 12 836 0 7 453 4 312
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 16 309 1 906 9 653 5 865

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 1 491
Övriga kortfristiga fordringar 8 28 0 5
Summa kortfristiga fordringar 8 28 0 1 496
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 11 421 19 801 16 298 0
Summa kassa och bank 14 579 16 816 1 591 24 241
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 26 009 36 646 17 889 25 737
Summa tillgångar 42 318 38 551 27 541 31 603

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 40 40 40 40
Summa bundet eget kapital 240 240 240 240
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 134 -90 253 3
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 952 15 224 -343 31 250
Summa fritt eget kapital 1 086 15 134 -90 31 253
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 326 15 374 150 31 493
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 6 500 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 8 0 0 0
Summa långfristiga skulder 6 508 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 34 388 23 115 27 343 0
Övriga kortfristiga skulder 96 63 48 110
Summa kortfristiga skulder 34 484 23 178 27 391 110
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 42 318 38 551 27 541 31 603

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 7 397 0 0 0
Summa säkerheter 7 397 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 15 000 0 31 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 42,30 % 72,67 % 5,81 % 23 397,27 %
Soliditet (%) 3,13 % 39,88 % 0,54 % 99,65 %
Avkastning på eget kapital (%) -60,56 % 99,02 % -228,67 % 99,23 %
Riskbuffert (%) -2,04 % 39,49 % -1,25 % 98,88 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Koncernredovisning för Bergander Fastigheter AB

Information 2007-12 2006-12 2005-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2007-12 2006-12 2005-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 58 283 55 468 56 540
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 58 283 55 468 56 540
Rörelsens kostnader 2007-12 2006-12 2005-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 6 584 6 691 6 818
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 15 995 16 094 14 661
Personalkostnader 36 569 31 966 34 487
Avskrivningar 725 659 758
Summa rörelsekostnader -59 873 -55 410 -56 724
Rörelseresultat -1 589 57 -184
Resultat 2007-12 2006-12 2005-12
Resultat före skatt -1 533 73 -155
Skatt -406 46 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 533 73 -206
Årets resultat -1 127 27 -154
Jämförelsestörande poster 2007-12 2006-12 2005-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2007-12 2006-12 2005-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 60 31 10
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 3 15 32
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2007-12 2006-12 2005-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 533 73 -206
Bokslutsdispositioner 2007-12 2006-12 2005-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 51
Balansräkning 2007-12 2006-12 2005-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2007-12 2006-12 2005-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 30 60 90
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 30 60 90
Materiella anläggningstillgångar 2007-12 2006-12 2005-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 2 466 2 200 2 067
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 466 2 200 2 067
Finansiella anläggningstillgångar 2007-12 2006-12 2005-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2007-12 2006-12 2005-12
Summa anläggningstillgångar 2 496 2 260 2 157

Omsättningstillgångar

Varulager 2007-12 2006-12 2005-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 425 387 339
Summa varulager 425 387 339
Kortfristiga fordringar 2007-12 2006-12 2005-12
Kundfordringar 3 995 3 924 4 174
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 469 3 891 2 469
Summa kortfristiga fordringar 6 464 7 815 6 643
Kassa och bank 2007-12 2006-12 2005-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 1 516 1 932 2 984
2007-12 2006-12 2005-12
Summa omsättningstillgångar 8 405 10 134 9 965
Summa tillgångar 10 900 12 393 12 122

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2007-12 2006-12 2005-12
Aktiekapital 200 200 200
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 40 557 439
Summa bundet eget kapital 240 757 639
Fritt eget kapital 2007-12 2006-12 2005-12
Balanserat resultat 592 47 320
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat -1 127 27 -154
Summa fritt eget kapital -535 74 166
2007-12 2006-12 2005-12
Summa eget kapital -295 831 805
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 201 155
Långfristiga skulder 2007-12 2006-12 2005-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 227
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 227
Kortfristiga skulder 2007-12 2006-12 2005-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 90
Leverantörsskulder 2 504 3 110 2 689
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 8 692 8 250 8 156
Summa kortfristiga skulder 11 196 11 360 10 935
2007-12 2006-12 2005-12
Summa eget kapital och skulder 10 900 12 393 12 122

Noter

2007-12 2006-12 2005-12
Antal anställda 107 99 94
Löner till styrelse & VD 527 665 557
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 25 683 23 035 24 379
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 10 689 8 761 10 023
2007-12 2006-12 2005-12
Företagsinteckningar 1 500 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 340
Summa säkerheter 1 500 0 340
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 800 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2007-12 2006-12 2005-12
Kassalikviditet (%) 71,28 % 85,80 % 88,04 %
Soliditet (%) -2,71 % 6,71 % 6,64 %
Avkastning på eget kapital (%) 519,66 % 8,78 % -25,59 %
Riskbuffert (%) -14,06 % 0,58 % -1,72 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,64 % 0,10 % -0,42 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 245 239 265
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!