Nyckeltal för Berga Golf Kitchen AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 190 2 615 3 061 3 137
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 173 162 81 193
Total omsättning 3 363 2 777 3 142 3 330
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 293 1 039 1 133 1 197
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 805 806 803 467
Personalkostnader 1 177 1 130 923 1 039
Avskrivningar 24 24 8 0
Summa rörelsekostnader -3 299 -2 999 -2 867 -2 703
Rörelseresultat 65 -222 275 627
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 60 -124 329 456
Skatt 0 0 0 115
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 60 -234 269 626
Årets resultat 60 -124 329 341
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 2 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 11 14 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 60 -234 269 626
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 110 60 -170
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 64 87 111 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 64 87 111 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 387 1 387 1 387 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 444
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 251 3 251 3 251 444
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 3 315 3 339 3 362 444

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 21 23 44 21
Summa varulager 21 23 44 21
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 51 2 73 89
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 213 245 457 0
Övriga kortfristiga fordringar 125 22 3 139
Summa kortfristiga fordringar 389 269 533 228
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 5 5 5 272
Summa kassa och bank 120 45 258 485
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 535 342 840 1 006
Summa tillgångar 3 850 3 681 4 203 1 450

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 727 851 522 181
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 60 -124 329 341
Summa fritt eget kapital 787 727 851 522
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 887 827 951 622
Summa obeskattade reserver 0 0 110 170
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 328
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 2 574 2 553 2 598 47
Summa långfristiga skulder 2 574 2 553 2 598 47
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 220 112 256 100
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 168 189 288 183
Summa kortfristiga skulder 388 301 544 283
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 3 850 3 681 4 203 1 450

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 600 600 600 100
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 600 600 600 100
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 3 735 0 0 264
Summa ansvarsförbindelser 3 735 0 0 264
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 131,19 % 104,32 % 145,40 % 251,94 %
Soliditet (%) 23,04 % 22,47 % 24,56 % 51,54 %
Avkastning på eget kapital (%) 6,76 % -28,30 % 26,06 % 83,77 %
Riskbuffert (%) 1,52 % -6,44 % 6,29 % 42,97 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,72 % -9,37 % 8,33 % 19,92 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!