Nyckeltal för Berg & Betongtätning i Sverige AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 7 334 12 796 13 869
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 13 105 11 0
Total omsättning 13 7 439 12 807 13 869
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 2 974 2 289 4 423
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 10 1 035 1 090 813
Personalkostnader 0 1 984 6 018 5 270
Avskrivningar 0 1 2 1
Summa rörelsekostnader -10 -5 994 -9 399 -10 507
Rörelseresultat 3 1 445 3 408 3 362
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 3 1 692 3 411 3 364
Skatt 1 21 1 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 1 445 3 411 3 364
Årets resultat 2 84 -32 -32
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 3 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 1 445 3 411 3 364
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 -1 587 -3 442 -3 396
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 247 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 2 4
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 2 4
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 2 4

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 1 360 735
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 563 1 940 6 430 5 431
Övriga kortfristiga fordringar 71 274 233 231
Summa kortfristiga fordringar 634 2 214 8 023 6 397
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 634 2 214 8 023 6 397
Summa tillgångar 634 2 214 8 025 6 401

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 581 497 529 561
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 84 -32 -32
Summa fritt eget kapital 583 581 497 529
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 633 631 547 579
Summa obeskattade reserver 0 0 248 248
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 398 167
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 1 583 3 449 3 474
Övriga kortfristiga skulder 1 0 3 383 1 933
Summa kortfristiga skulder 1 1 583 7 230 5 574
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 634 2 214 8 025 6 401

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 3 8 7
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 63 400,00 % 139,86 % 110,97 % 114,76 %
Soliditet (%) 99,84 % 28,50 % 9,09 % 11,90 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,47 % 229,00 % 467,40 % 441,60 %
Riskbuffert (%) 0,47 % 65,27 % 42,50 % 52,55 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 19,70 % 26,66 % 24,26 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!