Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Berg & Betongtätning i Sverige AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 04

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 7 334 12 796 13 869 4 024
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 105 11 0 0
Total omsättning 7 439 12 807 13 869 4 024
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 974 2 289 4 423 1 254
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 035 1 090 813 268
Personalkostnader 1 984 6 018 5 270 1 946
Avskrivningar 1 2 1 0
Summa rörelsekostnader -5 994 -9 399 -10 507 -3 468
Rörelseresultat 1 445 3 408 3 362 553
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 1 692 3 411 3 364 412
Skatt 21 1 0 93
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 445 3 411 3 364 554
Årets resultat 84 -32 -32 319
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 3 2 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 445 3 411 3 364 554
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -1 587 -3 442 -3 396 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 247 0 0 -142
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 2 4 5
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 2 4 5
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 0 2 4 5

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 1 360 735 525
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 940 6 430 5 431 2 173
Övriga kortfristiga fordringar 274 233 231 149
Summa kortfristiga fordringar 2 214 8 023 6 397 2 847
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 2 214 8 023 6 397 2 847
Summa tillgångar 2 214 8 025 6 401 2 852

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 497 529 561 242
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 84 -32 -32 319
Summa fritt eget kapital 581 497 529 561
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 631 547 579 611
Summa obeskattade reserver 0 248 248 248
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 398 167 429
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 583 3 449 3 474 117
Övriga kortfristiga skulder 0 3 383 1 933 1 447
Summa kortfristiga skulder 1 583 7 230 5 574 1 993
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 2 214 8 025 6 401 2 852

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 3 8 7 8
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 139,86 % 110,97 % 114,76 % 142,85 %
Soliditet (%) 28,50 % 9,09 % 11,90 % 27,83 %
Avkastning på eget kapital (%) 229,00 % 467,40 % 441,60 % 69,79 %
Riskbuffert (%) 65,27 % 42,50 % 52,55 % 19,42 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 19,70 % 26,66 % 24,26 % 13,77 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0