Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Berg & Betongtätning i Sverige AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 04 17

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 12 796 13 869 4 024 6 063
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 11 0 0 78
Total omsättning 12 807 13 869 4 024 6 141
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 289 4 423 1 254 1 386
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 090 813 268 450
Personalkostnader 6 018 5 270 1 946 3 879
Avskrivningar 2 1 0 1
Summa rörelsekostnader -9 399 -10 507 -3 468 -5 716
Rörelseresultat 3 408 3 362 553 423
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2017-08
Resultat före skatt 3 411 3 364 412 318
Skatt 1 0 93 76
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 411 3 364 554 424
Årets resultat -32 -32 319 242
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 2 1 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 411 3 364 554 424
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2017-08
Koncernbidrag -3 442 -3 396 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 -142 -106
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2017-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 2 4 5 5
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 4 5 5
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2017-08
Summa anläggningstillgångar 2 4 5 5

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2017-08
Kundfordringar 1 360 735 525 517
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 6 430 5 431 2 173 1 374
Övriga kortfristiga fordringar 233 231 149 114
Summa kortfristiga fordringar 8 023 6 397 2 847 2 005
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2017-08
Summa omsättningstillgångar 8 023 6 397 2 847 2 005
Summa tillgångar 8 025 6 401 2 852 2 010

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2017-08
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2017-08
Balanserat resultat 529 561 242 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -32 -32 319 242
Summa fritt eget kapital 497 529 561 242
2019-12 2018-12 2017-12 2017-08
Summa eget kapital 547 579 611 292
Summa obeskattade reserver 248 248 248 106
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2017-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 398 167 429 87
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 449 3 474 117 143
Övriga kortfristiga skulder 3 383 1 933 1 447 1 382
Summa kortfristiga skulder 7 230 5 574 1 993 1 612
2019-12 2018-12 2017-12 2017-08
Summa eget kapital och skulder 8 025 6 401 2 852 2 010

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2017-08
Antal anställda 8 7 8 8
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2017-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2017-08
Kassalikviditet (%) 110,97 % 114,76 % 142,85 % 124,38 %
Soliditet (%) 9,09 % 11,90 % 27,83 % 18,41 %
Avkastning på eget kapital (%) 467,40 % 441,60 % 69,79 % 114,56 %
Riskbuffert (%) 42,50 % 52,55 % 19,42 % 21,09 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 26,66 % 24,26 % 13,77 % 6,99 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0