Nyckeltal för Belo Skylt & Bygg AB

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 924 11 122 5 154 3 024
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 20 23 7
Total omsättning 4 924 11 142 5 177 3 031
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 321 8 045 2 466 1 340
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 649 618 645 128
Personalkostnader 1 309 2 390 1 825 1 660
Avskrivningar 19 8 8 8
Summa rörelsekostnader -4 298 -11 061 -4 944 -3 136
Rörelseresultat 625 61 233 -105
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt 626 61 234 -105
Skatt 67 0 4 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 626 61 234 -105
Årets resultat 259 -6 104 -105
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 626 61 234 -105
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag -300 -68 -125 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 46 8 16 23
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 46 8 16 23
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 46 8 16 23

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 129 133 137 147
Summa varulager 129 133 137 147
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 915 1 518 1 033 891
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 186 91 93 510
Summa kortfristiga fordringar 2 101 1 609 1 126 1 401
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 5 5 5 5
Summa kassa och bank 68 131 370 180
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 2 303 1 878 1 637 1 733
Summa tillgångar 2 349 1 886 1 653 1 756

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 468 474 370 475
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 259 -6 104 -105
Summa fritt eget kapital 727 468 474 370
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 847 588 594 490
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 571 271 203 78
Övriga långfristiga skulder 65 65 66 173
Summa långfristiga skulder 636 336 269 251
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 459 417 337 478
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 407 544 453 537
Summa kortfristiga skulder 866 961 790 1 015
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 2 349 1 886 1 653 1 756

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 3 6 5 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 0 0 100 100
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 100 100 0 0
Summa säkerheter 100 100 100 100
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 250,46 % 181,06 % 189,37 % 155,76 %
Soliditet (%) 36,06 % 31,18 % 35,93 % 27,90 %
Avkastning på eget kapital (%) 73,91 % 10,37 % 39,39 % -21,43 %
Riskbuffert (%) 26,65 % 3,23 % 14,16 % -5,98 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 12,71 % 0,55 % 4,54 % -3,47 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!