Nyckeltal för Bellevue Blommor & Trend AB

Information 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 996 6 527 5 521 6 788
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 526 16 14 0
Total omsättning 5 522 6 543 5 535 6 788
Rörelsens kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 2 637 3 442 2 679 3 393
Övriga externa kostnader 1 030 982 977 1 075
Personalkostnader 1 676 2 224 1 984 2 187
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -5 343 -6 648 -5 640 -6 655
Rörelseresultat 178 -105 -105 132
Resultat 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat före skatt 177 -105 -107 132
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 177 -105 -107 132
Årets resultat 177 -105 -107 132
Jämförelsestörande poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 1 2 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 177 -105 -107 132
Bokslutsdispositioner 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 335 215 195 195
Summa finansiella anläggningstillgångar 335 215 195 195
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa anläggningstillgångar 335 215 195 195

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 139 147 141 125
Summa varulager 139 147 141 125
Kortfristiga fordringar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kundfordringar 278 332 329 224
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 117 171 76 219
Summa kortfristiga fordringar 395 503 405 443
Kassa och bank 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 100 422 195 138
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa omsättningstillgångar 633 1 073 741 706
Summa tillgångar 968 1 288 936 901

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserat resultat 78 183 290 159
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 177 -105 -107 132
Summa fritt eget kapital 255 78 183 291
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital 375 198 303 411
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 232 207 193 118
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 361 883 440 373
Summa kortfristiga skulder 593 1 090 633 491
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital och skulder 968 1 288 936 901

Noter

2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Antal anställda 6 7 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Företagsinteckningar 1 250 1 250 1 250 70
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 250 1 250 1 250 70
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 70 70 70 70
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kassalikviditet (%) 83,47 % 84,86 % 94,79 % 118,33 %
Soliditet (%) 38,74 % 15,37 % 32,37 % 45,62 %
Avkastning på eget kapital (%) 47,20 % -53,03 % -35,31 % 32,12 %
Riskbuffert (%) 18,15 % -8,17 % -11,53 % 14,56 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,50 % -1,62 % -1,97 % 1,93 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!