Beats Me AB

556774-2589 (Nyköping)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Beats Me AB

Information 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 770 149 120 145
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 770 149 120 145
Rörelsens kostnader 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 187 97 63 121
Personalkostnader 376 21 33 172
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -563 -118 -96 -293
Rörelseresultat 208 31 24 -148
Resultat 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Resultat före skatt 208 30 24 -148
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 208 30 24 -148
Årets resultat 208 30 24 -148
Jämförelsestörande poster 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 208 30 24 -148
Bokslutsdispositioner 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Kundfordringar 1 6 10 8
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 36 27 24 27
Summa kortfristiga fordringar 37 33 34 35
Kassa och bank 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 348 56 25 38
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Summa omsättningstillgångar 385 89 59 73
Summa tillgångar 385 89 59 73

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Balanserat resultat -77 -107 -131 17
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 208 30 24 -148
Summa fritt eget kapital 131 -77 -107 -131
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Summa eget kapital 231 23 -7 -31
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 3 3 24
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 153 63 63 79
Summa kortfristiga skulder 154 66 66 103
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Summa eget kapital och skulder 385 89 59 73

Noter

2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 9 125
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 10 47
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Kassalikviditet (%) 250,00 % 134,85 % 89,39 % 70,87 %
Soliditet (%) 60,00 % 25,84 % -11,86 % -42,47 %
Avkastning på eget kapital (%) 90,04 % 130,43 % -342,86 % 477,42 %
Riskbuffert (%) 54,03 % 33,32 % 40,68 % -202,74 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 27,01 % 19,46 % 20,00 % -102,07 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 9 125
Läs mer.