Nyckeltal för Barkborren 1 Hälla AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 126 4 014 3 452 3 832
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 251 19
Total omsättning 4 126 4 014 3 703 3 851
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 349 432 601 354
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 580 592 594 594
Summa rörelsekostnader -929 -1 024 -1 195 -948
Rörelseresultat 3 197 2 990 2 508 2 903
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 2 721 2 619 2 176 2 444
Skatt 566 558 469 532
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 441 2 969 2 406 2 829
Årets resultat 2 155 2 061 1 707 1 912
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 508 191 182 110
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 265 212 291 184
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 441 2 969 2 406 2 829
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -720 -350 -230 -385
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 18 603 19 183 19 764 20 344
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 11 25
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 18 603 19 183 19 775 20 369
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 100 90 86 73
Summa finansiella anläggningstillgångar 100 90 86 73
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 18 703 19 273 19 861 20 442

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 13 909 12 947 12 756 5 660
Övriga kortfristiga fordringar 243 75 0 0
Summa kortfristiga fordringar 14 152 13 022 12 756 5 660
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 745 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 14 152 13 767 12 756 5 660
Summa tillgångar 32 855 33 040 32 617 26 102

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 40 40 40 40
Summa bundet eget kapital 240 240 240 240
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 13 041 10 980 9 273 6 159
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 1 202
Årets resultat 2 155 2 061 1 707 1 912
Summa fritt eget kapital 15 196 13 041 10 980 9 273
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 15 436 13 281 11 220 9 513
Summa obeskattade reserver 3 958 3 238 2 888 2 658
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 10 886 14 083 15 780 11 462
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 26 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 10 886 14 109 15 780 11 462
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 1 827 1 697 1 798 2 135
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 363 336 330 0
Övriga kortfristiga skulder 385 379 601 334
Summa kortfristiga skulder 2 575 2 412 2 729 2 469
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 32 855 33 040 32 617 26 102

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 4 000 4 000 4 000 4 000
Fastighetsinteckningar 22 900 22 900 22 900 20 063
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 26 900 26 900 26 900 24 063
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 400 400
Summa ansvarsförbindelser 0 0 400 400
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 130 0 101 847
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 549,59 % 570,77 % 467,42 % 229,24 %
Soliditet (%) 55,86 % 47,42 % 40,92 % 43,95 %
Avkastning på eget kapital (%) 18,75 % 18,95 % 18,02 % 24,66 %
Riskbuffert (%) 9,45 % 8,41 % 6,76 % 10,29 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 76,98 % 68,68 % 61,27 % 69,02 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!