Nyckeltal för Bagge & Bagge Music Publishing Aktiebolag

Information 2015-08 2014-08 2013-08
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2015-08 2014-08 2013-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 9 7 4
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 9 7 4
Rörelsens kostnader 2015-08 2014-08 2013-08
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 26 19 37
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader -26 -19 -37
Rörelseresultat -17 -11 -33
Resultat 2015-08 2014-08 2013-08
Resultat före skatt -19 -11 -30
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -19 -11 -30
Årets resultat -19 -11 -30
Jämförelsestörande poster 2015-08 2014-08 2013-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2015-08 2014-08 2013-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 3
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2015-08 2014-08 2013-08
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -19 -11 -30
Bokslutsdispositioner 2015-08 2014-08 2013-08
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2015-08 2014-08 2013-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2015-08 2014-08 2013-08
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2015-08 2014-08 2013-08
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2015-08 2014-08 2013-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2015-08 2014-08 2013-08
Summa anläggningstillgångar 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2015-08 2014-08 2013-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2015-08 2014-08 2013-08
Kundfordringar 0 0 1
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 281 297 53
Summa kortfristiga fordringar 281 297 54
Kassa och bank 2015-08 2014-08 2013-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 8 18 266
2015-08 2014-08 2013-08
Summa omsättningstillgångar 289 315 321
Summa tillgångar 289 315 321

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2015-08 2014-08 2013-08
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120
Fritt eget kapital 2015-08 2014-08 2013-08
Balanserat resultat 165 176 206
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat -19 -11 -30
Summa fritt eget kapital 146 165 176
2015-08 2014-08 2013-08
Summa eget kapital 266 285 296
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2015-08 2014-08 2013-08
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2015-08 2014-08 2013-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 5 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 23 25 25
Summa kortfristiga skulder 23 30 25
2015-08 2014-08 2013-08
Summa eget kapital och skulder 289 315 321

Noter

2015-08 2014-08 2013-08
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2015-08 2014-08 2013-08
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2015-08 2014-08 2013-08
Kassalikviditet (%) 1 256,52 % 1 050,00 % 1 280,00 %
Soliditet (%) 92,04 % 90,48 % 92,21 %
Avkastning på eget kapital (%) -7,14 % -3,86 % -10,14 %
Riskbuffert (%) -10,58 % -3,49 % -9,35 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -222,22 % -157,14 % -750,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!