Nyckeltal för BRONKO i Stockholm AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 243 1 452 1 110 896
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 112 0 0 0
Total omsättning 1 355 1 452 1 110 896
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 17 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 276 388 151 206
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 90 90 90 90
Summa rörelsekostnader -366 -495 -241 -296
Rörelseresultat 989 957 869 600
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 1 119 904 830 578
Skatt 2 143 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 893 904 830 578
Årets resultat -124 535 0 0
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 96 54 39 22
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 893 904 830 578
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -1 241 -226 -830 -578
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 226 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 3 367 3 457 3 546 3 636
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 367 3 457 3 546 3 636
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 3 367 3 457 3 546 3 636

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 14 2 2 40
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 14 115 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 33 0 0
Summa kortfristiga fordringar 30 150 2 40
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 137 94 1 3
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 167 244 3 43
Summa tillgångar 3 534 3 700 3 549 3 679

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 575 41 40 40
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -124 535 0 0
Summa fritt eget kapital 451 576 40 40
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 571 696 160 160
Summa obeskattade reserver 0 226 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 885 625 920
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 2 300 0 0 0
Summa långfristiga skulder 2 300 885 625 920
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 173 96 72 63
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 166 1 246 2 292 1 952
Övriga kortfristiga skulder 324 552 399 583
Summa kortfristiga skulder 663 1 894 2 763 2 598
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 3 534 3 700 3 549 3 679

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 1 500 1 500 1 500 1 500
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 500 1 500 1 500 1 500
Villkorat aktieägartillskott 50 50 50 50
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 50 50 50 50
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 25,19 % 12,88 % 0,11 % 1,66 %
Soliditet (%) 16,16 % 23,31 % 4,51 % 4,35 %
Avkastning på eget kapital (%) 156,39 % 104,80 % 518,75 % 361,25 %
Riskbuffert (%) 24,75 % 23,99 % 23,33 % 15,68 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 64,12 % 58,54 % 71,26 % 62,05 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!