Nyckeltal för BRC Bilradiocenter i Malmö Aktiebolag

Information 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 972 5 365 6 423
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 10 0 0 2
Total omsättning 10 972 5 365 6 425
Rörelsens kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 557 3 197 3 825
Övriga externa kostnader 0 152 316 406
Personalkostnader 0 424 1 514 1 753
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader 0 -1 133 -5 027 -5 984
Rörelseresultat 9 -161 339 440
Resultat 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat före skatt 9 -161 339 440
Skatt 0 0 73 97
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 9 -161 339 440
Årets resultat 9 -161 266 343
Jämförelsestörande poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 9 -161 339 440
Bokslutsdispositioner 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 114 224
Summa varulager 0 0 114 224
Kortfristiga fordringar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kundfordringar 0 0 48 17
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 58 72 92 71
Summa kortfristiga fordringar 58 72 140 88
Kassa och bank 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 193 1 086 1 752 1 566
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa omsättningstillgångar 251 1 158 2 006 1 877
Summa tillgångar 251 1 158 2 006 1 877

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 5 5 5 5
Summa bundet eget kapital 105 105 105 105
Fritt eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserat resultat 128 1 189 924 580
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 9 -161 266 343
Summa fritt eget kapital 137 1 028 1 190 923
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital 242 1 133 1 295 1 028
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 203 218
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 9 25 509 631
Summa kortfristiga skulder 9 25 712 849
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital och skulder 251 1 158 2 006 1 877

Noter

2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Antal anställda 0 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 900 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kassalikviditet (%) 2 788,89 % 4 632,00 % 265,73 % 194,82 %
Soliditet (%) 96,41 % 97,84 % 64,56 % 54,77 %
Avkastning på eget kapital (%) 3,72 % -14,21 % 26,18 % 42,80 %
Riskbuffert (%) 3,59 % -13,90 % 16,90 % 23,44 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % -16,56 % 6,32 % 6,85 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!