Nyckeltal för BLOMS Varuhus AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 15 905 16 703 19 159 27 270
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 228 601 1 399 239
Total omsättning 16 133 17 304 20 558 27 509
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 7 124 9 279 11 520 15 806
Övriga externa kostnader 4 167 3 694 3 851 4 577
Personalkostnader 4 260 4 018 4 763 6 984
Avskrivningar 33 10 40 40
Summa rörelsekostnader -15 584 -17 001 -20 174 -27 407
Rörelseresultat 547 302 383 101
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 380 450 230 107
Skatt 80 99 52 26
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 510 245 246 -21
Årets resultat 300 351 178 81
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 53 86 0
Externa räntekostnader 37 5 51 122
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 510 245 246 -21
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -130 205 -16 128
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 128 16 6 46
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 128 16 6 46
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 18 42
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 18 42
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 128 16 24 88

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 6 730 7 629 10 809 13 765
Summa varulager 6 730 7 629 10 809 13 765
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 55 100 58 20
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 17
Övriga kortfristiga fordringar 274 161 584 321
Summa kortfristiga fordringar 329 261 642 358
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 336 317 384 64
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 7 395 8 207 11 836 14 187
Summa tillgångar 7 523 8 223 11 860 14 275

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 150 150 150 150
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 231 231 231 231
Summa bundet eget kapital 381 381 381 381
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 4 055 3 704 3 525 3 445
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 300 351 178 81
Summa fritt eget kapital 4 355 4 055 3 703 3 526
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 4 736 4 436 4 084 3 907
Summa obeskattade reserver 290 160 365 349
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 1 515
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 5 500 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 5 500 1 515
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 176 285 153 797
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 998 2 030 281 5 875
Övriga kortfristiga skulder 1 323 1 312 1 476 1 834
Summa kortfristiga skulder 2 497 3 627 1 910 8 506
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 7 523 8 223 11 860 14 275

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 8 9 12 15
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 7 000 7 000 7 000 7 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 7 000 7 000 7 000 7 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 1 515
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 26,63 % 15,94 % 53,72 % 4,96 %
Soliditet (%) 65,79 % 55,38 % 36,70 % 29,17 %
Avkastning på eget kapital (%) 10,30 % 5,38 % 5,65 % -0,50 %
Riskbuffert (%) 5,83 % 2,10 % 1,40 % -0,50 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,97 % 1,12 % 0,57 % -0,52 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!