Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för BDO Mälardalen AB

Information 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 518 065 485 409 439 619 372 225
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 996 3 207 768 413
Total omsättning 523 061 488 616 440 387 372 638
Rörelsens kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 180 599 162 887 138 703 109 544
Personalkostnader 300 675 285 459 256 524 220 464
Avskrivningar 14 751 13 232 11 580 9 330
Summa rörelsekostnader -496 025 -461 578 -406 807 -339 338
Rörelseresultat 26 952 26 590 33 572 33 282
Resultat 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt 26 773 25 611 32 550 32 702
Skatt 6 319 6 657 8 058 7 660
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 26 773 25 611 32 550 32 702
Årets resultat 20 357 18 898 24 492 25 042
Jämförelsestörande poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 68 0 48 48
Externa ränteintäkter 427 33 86 78
Räntekostnader till koncernföretag 70 70 0 0
Externa räntekostnader 604 943 1 156 705
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 26 773 25 611 32 550 32 702
Bokslutsdispositioner 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag -96 -56 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 16 993 16 546 19 144 11 311
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 16 993 16 546 19 144 11 311
Materiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 30 070 27 067 17 622 18 496
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 1 748 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 30 070 27 067 19 370 18 496
Finansiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 021 1 021 1 021 1 021
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 021 1 021 1 021 1 021
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 48 084 44 635 39 535 30 828

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 38 958 58 654 57 465 44 897
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 35 453 17 729 40 525 35 887
Övriga kortfristiga fordringar 23 301 40 894 19 285 36 800
Summa kortfristiga fordringar 97 712 117 277 117 275 117 584
Kassa och bank 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 790 2 758 1 853 1 299
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 98 502 120 035 119 128 118 883
Summa tillgångar 146 586 164 670 158 663 149 711

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 180 180 180 180
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 180 180 180 180
Fritt eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat 11 096 10 918 10 365 9 263
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 20 357 18 898 24 492 25 042
Summa fritt eget kapital 31 453 29 816 34 857 34 305
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 31 633 29 996 35 037 34 485
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 21 764 18 187 9 035 6 733
Långfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 17 606 18 880 10 022 7 491
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 700 3 778 1 500 1 600
Summa långfristiga skulder 19 306 22 658 11 522 9 091
Kortfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 9 036 9 854 29 579 15 824
Leverantörsskulder 1 218 6 761 50 2 918
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 11 125 19 353 7 982 13 069
Övriga kortfristiga skulder 52 505 57 861 65 458 67 591
Summa kortfristiga skulder 73 884 93 829 103 069 99 402
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 146 586 164 670 158 663 149 711

Noter

2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda 342 316 304 267
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 196 256 177 234 163 144 139 030
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 88 312 83 194 74 974 64 562
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 77 300 77 000 77 000 50 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 15 119 11 801 10 100 10 515
Summa säkerheter 92 419 88 801 87 100 60 515
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 55 000 45 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 20 030 6 209
Utdelning 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 133,32 % 127,93 % 115,58 % 119,60 %
Soliditet (%) 21,58 % 18,22 % 22,08 % 23,03 %
Avkastning på eget kapital (%) 84,64 % 85,38 % 92,90 % 94,83 %
Riskbuffert (%) 18,00 % 15,30 % 20,23 % 21,66 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,04 % 5,07 % 7,14 % 8,60 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 574 561 537 521

Nyckeltal för BDO Mälardalen AB

Information 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 518 065 478 198 431 958 372 225
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 996 3 200 696 413
Total omsättning 523 061 481 398 432 654 372 638
Rörelsens kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 184 905 162 761 139 175 112 944
Personalkostnader 300 675 279 897 251 690 220 464
Avskrivningar 10 860 10 083 9 068 6 854
Summa rörelsekostnader -496 440 -452 741 -399 933 -340 262
Rörelseresultat 26 537 28 211 32 721 32 359
Resultat 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt 25 226 26 349 32 201 32 469
Skatt 6 076 6 620 7 967 7 760
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 26 395 26 754 31 871 32 044
Årets resultat 19 055 18 604 23 943 24 709
Jämförelsestörande poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -692 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 68 0 48 48
Externa ränteintäkter 164 33 86 78
Räntekostnader till koncernföretag 70 70 0 0
Externa räntekostnader 303 728 984 440
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 26 395 26 754 31 871 32 044
Bokslutsdispositioner 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag -96 -1 125 -291 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 169 -405 330 425
Balansräkning 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 16 993 15 508 17 759 11 570
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 16 993 15 508 17 759 11 570
Materiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 14 970 15 027 7 522 7 981
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 1 748 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 14 970 15 027 9 270 7 981
Finansiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -692 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 155 155 155 155
Summa finansiella anläggningstillgångar 748 2 706 3 398 748
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 32 711 33 240 30 428 20 299

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 38 958 57 464 56 528 44 897
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 35 453 17 724 40 534 35 887
Övriga kortfristiga fordringar 23 300 40 672 19 228 36 783
Summa kortfristiga fordringar 97 711 115 860 116 290 117 567
Kassa och bank 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 629 2 358 731 412
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 98 341 118 218 117 020 117 979
Summa tillgångar 131 051 151 458 147 448 138 278

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 180 180 180 180
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 188 188 188 188
Summa bundet eget kapital 368 368 368 368
Fritt eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat 1 973 1 898 1 895 1 126
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 19 055 18 604 23 943 24 709
Summa fritt eget kapital 21 028 20 502 25 838 25 835
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 21 396 20 870 26 206 26 203
Summa obeskattade reserver 12 319 11 150 10 745 11 075
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 18 964 15 579 6 451 4 166
Långfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 7 700 10 500 5 325 3 275
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 700 3 778 1 500 1 600
Summa långfristiga skulder 9 400 14 278 6 825 4 875
Kortfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 3 200 5 650 23 680 8 659
Leverantörsskulder 1 218 6 609 0 2 918
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 12 116 20 560 8 888 13 069
Övriga kortfristiga skulder 52 439 56 761 64 653 67 312
Summa kortfristiga skulder 68 973 89 580 97 221 91 958
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 131 051 151 458 147 448 138 278

Noter

2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda 342 308 295 267
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 196 256 173 510 159 816 139 030
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 88 312 81 677 73 659 64 562
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 77 300 77 000 77 000 50 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 19 0 0 0
Summa säkerheter 77 319 77 000 77 000 50 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 55 000 45 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 20 030 6 209
Utdelning 18 720 18 720 23 940 23 940
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 142,58 % 131,97 % 120,37 % 128,30 %
Soliditet (%) 23,25 % 19,21 % 23,14 % 24,85 %
Avkastning på eget kapital (%) 86,61 % 91,98 % 93,39 % 93,25 %
Riskbuffert (%) 19,97 % 17,44 % 21,36 % 23,05 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,02 % 5,43 % 7,15 % 8,49 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 574 563 542 521