Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för BDO Göteborg AB

Information 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 230 965 226 958 225 799 195 879
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 778 386 610 1 084
Total omsättning 231 743 227 344 226 409 196 963
Rörelsens kostnader 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 69 787 72 815 68 802 49 093
Personalkostnader 120 607 121 829 120 265 103 728
Avskrivningar 6 290 5 952 5 515 7 127
Summa rörelsekostnader -196 684 -200 596 -194 582 -159 948
Rörelseresultat 35 059 26 748 31 827 36 863
Resultat 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Resultat före skatt 34 598 26 343 31 452 36 575
Skatt 8 131 6 241 7 390 6 828
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 34 598 26 343 31 452 36 575
Årets resultat 26 467 20 002 24 062 29 747
Jämförelsestörande poster 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 35 34 6
Externa ränteintäkter 68 110 139 167
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 529 550 538 461
Övriga finansiella kostnader 0 0 10 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 34 598 26 343 31 452 36 575
Bokslutsdispositioner 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Koncernbidrag 0 -100 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 3 583 5 167 7 167 9 167
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 583 5 167 7 167 9 167
Materiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 19 124 23 706 24 302 12 715
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 518 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 19 642 23 706 24 302 12 715
Finansiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 704 704
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 704 704
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa anläggningstillgångar 23 225 28 873 32 173 22 586

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Kundfordringar 36 446 29 332 31 902 26 851
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 237 12 428 8 262 5 170
Övriga kortfristiga fordringar 20 255 15 948 19 765 20 179
Summa kortfristiga fordringar 58 938 57 708 59 929 52 200
Kassa och bank 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 271 2 50 11 557
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa omsättningstillgångar 63 210 57 710 59 979 63 757
Summa tillgångar 86 435 86 583 92 152 86 343

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Aktiekapital 140 140 140 140
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 140 140 140 140
Fritt eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Balanserat resultat 2 294 5 616 6 076 3 685
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 26 467 20 002 24 062 29 747
Summa fritt eget kapital 28 761 25 618 30 138 33 432
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa eget kapital 28 901 25 758 30 278 33 572
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 3 554 2 210 3 538 3 045
Långfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 9 004 17 189 15 676 10 211
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 400 360 360 1 860
Summa långfristiga skulder 9 404 17 549 16 036 12 071
Kortfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Skulder till kreditinstitut, korta 9 465 12 835 7 886 4 927
Leverantörsskulder 3 820 2 484 3 823 3 607
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 4 563 2 385 3 457 1 802
Övriga kortfristiga skulder 26 727 23 362 27 134 27 319
Summa kortfristiga skulder 44 575 41 066 42 300 37 655
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa eget kapital och skulder 86 435 86 583 92 152 86 343

Noter

2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Antal anställda 138 150 164 148
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 74 776 74 077 74 935 65 373
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 34 805 33 796 33 878 29 634
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Företagsinteckningar 29 200 29 200 29 200 24 200
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 7 593 9 406 9 290 704
Summa säkerheter 36 793 38 606 38 490 24 904
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 209 162
Summa ansvarsförbindelser 0 0 209 162
Beviljad checkräkningskredit 20 000 0 0 19 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 6 057 2 325 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Kassalikviditet (%) 141,80 % 140,53 % 141,79 % 169,32 %
Soliditet (%) 33,44 % 29,75 % 32,86 % 38,88 %
Avkastning på eget kapital (%) 119,71 % 102,27 % 103,88 % 108,94 %
Riskbuffert (%) 39,66 % 30,12 % 33,79 % 41,97 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 14,75 % 11,36 % 13,69 % 18,44 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 542 494 457 442

Nyckeltal för BDO Göteborg AB

Information 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 164 155 140 802 151 439 119 818
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 393 101 260 493
Total omsättning 164 548 140 903 151 699 120 311
Rörelsens kostnader 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 23 987 8 070 10 864 8 241
Personalkostnader 120 607 120 081 118 632 98 331
Avskrivningar 2 502 2 453 2 300 81
Summa rörelsekostnader -147 096 -130 604 -131 796 -106 653
Rörelseresultat 17 452 10 299 19 903 13 658
Resultat 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Resultat före skatt 32 906 22 973 28 411 27 181
Skatt 8 131 6 241 7 390 6 511
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 32 906 22 973 28 411 27 181
Årets resultat 24 775 16 632 21 021 20 670
Jämförelsestörande poster 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 15 800 13 100 8 900 13 799
Ränteintäkter från koncernföretag 10 0 0 0
Externa ränteintäkter 24 5 1 3
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 380 431 393 279
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 32 906 22 973 28 411 27 181
Bokslutsdispositioner 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Koncernbidrag 0 -100 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 3 583 5 167 7 167 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 583 5 167 7 167 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 2 476 3 185 3 614 529
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 476 3 185 3 614 529
Finansiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 15 800 13 100 8 900 13 799
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 704 704
Summa finansiella anläggningstillgångar 27 845 23 233 11 402 33 062
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa anläggningstillgångar 33 904 31 585 22 183 33 591

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Kundfordringar 19 949 11 458 9 324 1 253
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 322 7 764 25 025 13 591
Övriga kortfristiga fordringar 10 503 8 376 7 349 4 520
Summa kortfristiga fordringar 32 774 27 598 41 698 19 364
Kassa och bank 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 224 0 0 9 904
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa omsättningstillgångar 36 998 27 598 41 698 29 268
Summa tillgångar 70 902 59 183 63 881 62 859

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Aktiekapital 140 140 140 140
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 28 28 28 28
Summa bundet eget kapital 168 168 168 168
Fritt eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Balanserat resultat 393 1 249 928 740
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 24 775 16 632 21 021 20 670
Summa fritt eget kapital 25 168 17 881 21 949 21 410
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa eget kapital 25 336 18 049 22 117 21 578
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 3 554 2 210 3 538 2 764
Långfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 6 000 10 045 9 235 5 775
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 1 500
Summa långfristiga skulder 6 000 10 045 9 235 7 275
Kortfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Skulder till kreditinstitut, korta 4 000 9 997 5 265 1 540
Leverantörsskulder 2 875 1 306 1 420 1 078
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 7 500 181 1 228 5 365
Övriga kortfristiga skulder 21 637 17 395 21 078 23 259
Summa kortfristiga skulder 36 012 28 879 28 991 31 242
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa eget kapital och skulder 70 902 59 183 63 881 62 859

Noter

2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Antal anställda 138 150 164 134
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 74 776 74 077 74 935 63 068
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 34 805 33 796 33 878 28 652
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 704 704
Summa säkerheter 0 0 704 704
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 37 573 44 009 63 442 50 689
Summa ansvarsförbindelser 37 573 44 009 63 442 50 689
Beviljad checkräkningskredit 20 000 0 0 19 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 6 057 2 325 0
Utdelning 24 751 17 488 20 700 20 670
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Kassalikviditet (%) 102,74 % 95,56 % 143,83 % 93,68 %
Soliditet (%) 35,73 % 30,50 % 34,62 % 34,33 %
Avkastning på eget kapital (%) 129,88 % 127,28 % 128,46 % 125,97 %
Riskbuffert (%) 46,04 % 38,44 % 44,06 % 42,96 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 19,81 % 16,01 % 18,50 % 22,45 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 542 494 457 471