Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för BDO AB

Information 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 850 249 797 508 726 391 644 398
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 8 184 4 556 1 990 1 606
Total omsättning 858 433 802 064 728 381 646 004
Rörelsens kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 212 384 198 803 167 128 154 289
Personalkostnader 531 501 507 400 465 338 400 575
Avskrivningar 26 452 27 879 24 046 18 210
Summa rörelsekostnader -770 337 -734 082 -656 512 -573 074
Rörelseresultat 87 887 67 462 71 812 72 874
Resultat 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt 86 785 65 278 69 804 71 584
Skatt 19 138 16 132 16 317 16 637
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 86 785 65 278 69 804 71 584
Årets resultat 67 647 49 146 53 487 54 947
Jämförelsestörande poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 631 111 210 229
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 733 2 295 2 218 1 509
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 10
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 86 785 65 278 69 804 71 584
Bokslutsdispositioner 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 23 611 28 384 36 901 28 706
Övriga immateriella anläggningstillgångar 13 720 15 809 17 900 1 985
Summa immateriella anläggningstillgångar 37 331 44 193 54 801 30 691
Materiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 49 089 52 289 48 034 46 574
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 664 664 1 748 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 49 753 52 953 49 782 46 574
Finansiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 021 1 021 1 021 1 725
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 021 1 021 1 021 1 725
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 88 105 98 167 105 604 78 990

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 100 876 133 266 125 826 103 894
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 64 417 98 626 63 871 94 814
Summa kortfristiga fordringar 165 293 231 892 189 697 198 708
Kassa och bank 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 50 50 0
Summa kassa och bank 40 515 9 532 17 032 14 403
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 205 808 241 474 206 779 213 111
Summa tillgångar 293 913 339 641 312 383 292 101

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 2 600 2 650 2 450 273
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 240 0 0 50
Summa bundet eget kapital 4 840 2 650 2 450 323
Fritt eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat 22 041 21 952 25 905 27 612
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 67 647 49 146 53 487 54 947
Summa fritt eget kapital 89 688 71 098 79 392 82 559
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 94 528 73 748 81 842 82 882
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 25 099 22 940 11 682 15 440
Långfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 38 084 53 218 35 119 25 817
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 2 500 4 578 3 360 3 160
Summa långfristiga skulder 40 584 57 796 38 479 28 977
Kortfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 25 498 39 393 47 157 30 895
Leverantörsskulder 3 451 24 848 16 040 21 746
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 104 753 120 916 117 183 112 161
Summa kortfristiga skulder 133 702 185 157 180 380 164 802
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 293 913 339 641 312 383 292 101

Noter

2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda 611 570 556 513
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 344 480 315 485 292 073 252 880
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 156 468 148 693 134 284 116 273
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 121 800 121 800 115 500 80 300
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 86 864 116 772 24 633 704
Summa säkerheter 208 664 238 572 140 133 81 004
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 209
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 209
Beviljad checkräkningskredit 90 000 90 000 83 300 70 100
Utnyttjad checkräkningskredit 0 9 355 26 962 13 217
Utdelning 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 153,93 % 130,39 % 114,61 % 129,31 %
Soliditet (%) 32,16 % 21,71 % 26,20 % 28,37 %
Avkastning på eget kapital (%) 91,81 % 88,51 % 85,29 % 86,37 %
Riskbuffert (%) 29,12 % 18,95 % 22,04 % 24,24 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,00 % 7,90 % 9,30 % 10,87 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 564 553 525 493

Nyckeltal för BDO AB

Information 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 163 667 156 906 132 105 108 263
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 590 254 264 430
Total omsättning 164 257 157 160 132 369 108 693
Rörelsens kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 116 538 115 300 98 045 88 220
Personalkostnader 44 695 37 468 33 210 19 884
Avskrivningar 2 188 2 170 868 258
Summa rörelsekostnader -163 421 -154 938 -132 123 -108 362
Rörelseresultat 712 2 167 180 292
Resultat 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt 70 1 804 3 846 10 321
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 70 1 804 3 846 10 321
Årets resultat 10 1 804 3 816 10 171
Jämförelsestörande poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 3 830 10 135
Ränteintäkter från koncernföretag 108 90 0 51
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 125 0 89 88
Externa räntekostnader 625 453 75 70
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 70 1 804 3 846 10 321
Bokslutsdispositioner 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag -60 0 -30 -150
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 13 720 15 809 17 900 1 986
Summa immateriella anläggningstillgångar 13 720 15 809 17 900 1 986
Materiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 278 125 204 270
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 278 125 204 270
Finansiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 3 830 10 135
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 220 220 420 420
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 14 218 16 154 18 524 2 676

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 474 459 417 474
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 510 20 455 11 234 24 274
Övriga kortfristiga fordringar 13 304 18 509 18 703 23 967
Summa kortfristiga fordringar 18 288 39 423 30 354 48 715
Kassa och bank 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 26 860 396 6 481 105
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 45 148 39 819 36 835 48 820
Summa tillgångar 59 366 55 973 55 359 51 496

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 2 600 2 650 2 450 273
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 106 106 106 106
Summa bundet eget kapital 2 706 2 756 2 556 379
Fritt eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat 2 128 324 338 302
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 10 1 804 3 816 10 171
Summa fritt eget kapital 2 138 2 128 4 154 10 473
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 4 844 4 884 6 710 10 852
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 10 000 14 000 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 10 000 14 000 0 0
Kortfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 4 000 13 355 0 4 683
Leverantörsskulder 1 384 11 938 11 446 13 896
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 29 254 2 236 31 701 19 030
Övriga kortfristiga skulder 9 884 9 560 5 502 3 035
Summa kortfristiga skulder 44 522 37 089 48 649 40 644
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 59 366 55 973 55 359 51 496

Noter

2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda 44 34 32 21
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 28 820 23 197 20 446 12 318
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 14 199 11 577 10 084 6 148
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 2 100 6 300
Summa ansvarsförbindelser 0 0 2 100 6 300
Beviljad checkräkningskredit 70 000 70 000 5 000 5 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 9 355 0 4 683
Utdelning 0 0 3 830 10 135
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 101,41 % 107,36 % 75,72 % 120,12 %
Soliditet (%) 8,16 % 8,73 % 12,12 % 21,07 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,45 % 36,94 % 57,32 % 95,11 %
Riskbuffert (%) 0,01 % 3,15 % 6,91 % 19,96 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,42 % 0,86 % 2,79 % 9,39 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 655 682 639 587