Nyckeltal för BD Bussresor AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 25 720 20 168 14 391 12 826
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 741 33 13 10
Total omsättning 26 461 20 201 14 404 12 836
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 10 048 7 320 4 700 4 944
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 670 1 046 962 675
Personalkostnader 6 829 5 588 4 227 2 980
Avskrivningar 2 956 2 157 1 569 1 233
Summa rörelsekostnader -21 503 -16 111 -11 458 -9 832
Rörelseresultat 4 958 4 090 2 943 2 696
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 2 322 2 000 841 1 879
Skatt 499 431 190 415
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 629 3 892 2 820 2 543
Årets resultat 1 823 1 568 651 1 464
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 20 20 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 329 219 143 152
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 629 3 892 2 820 2 543
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -2 307 -1 892 -1 979 -664
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 22 210 17 074 14 020 9 040
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 22 210 17 074 14 020 9 040
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 600 1 600 1 600 1 600
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 600 1 600 1 600 1 600
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 23 810 18 674 15 620 10 640

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 5 184 2 858 1 634 1 011
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 590 877 510 856
Summa kortfristiga fordringar 5 774 3 735 2 144 1 867
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 334 3 220 1 910 2 015
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 10 108 6 954 4 054 3 883
Summa tillgångar 33 918 25 628 19 674 14 522

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 3 326 1 757 1 357 993
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 823 1 568 651 1 464
Summa fritt eget kapital 5 149 3 325 2 008 2 457
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 5 249 3 425 2 108 2 557
Summa obeskattade reserver 9 931 7 625 5 733 3 754
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 13 106 9 195 9 089 5 253
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 65 17 16
Summa långfristiga skulder 13 106 9 260 9 106 5 269
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 2 503 0 1 290
Leverantörsskulder 929 578 405 637
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 144 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 559 2 237 2 324 1 016
Summa kortfristiga skulder 5 632 5 318 2 729 2 943
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 33 918 25 628 19 674 14 522

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 8 7 7 7
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 300 300 300 300
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 21 946 16 747 13 701 9 026
Summa säkerheter 22 246 17 047 14 001 9 326
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 1 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 179,47 % 130,78 % 148,55 % 131,91 %
Soliditet (%) 37,05 % 35,29 % 32,19 % 36,66 %
Avkastning på eget kapital (%) 36,83 % 43,03 % 44,53 % 47,77 %
Riskbuffert (%) 13,08 % 14,72 % 13,99 % 16,91 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 16,72 % 18,21 % 18,60 % 18,64 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!