Nyckeltal för Bäckströms Hattar Aktiebolag

Information 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 07

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 066 4 008 2 629 996
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 39 31 212 16
Total omsättning 4 105 4 039 2 841 1 012
Rörelsens kostnader 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 847 1 657 1 612 472
Övriga externa kostnader 304 282 274 187
Personalkostnader 1 123 1 461 883 441
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -3 274 -3 400 -2 769 -1 100
Rörelseresultat 828 632 72 -88
Resultat 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Resultat före skatt 631 532 72 -3
Skatt 131 109 16 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 832 632 72 -88
Årets resultat 500 423 56 -4
Jämförelsestörande poster 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 832 632 72 -88
Bokslutsdispositioner 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -201 -100 0 85
Balansräkning 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 005 1 308 1 297 1 792
Summa varulager 2 005 1 308 1 297 1 792
Kortfristiga fordringar 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Kundfordringar 0 0 0 3
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 146 28 51 87
Summa kortfristiga fordringar 146 28 51 90
Kassa och bank 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 233 1 640 636 47
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Summa omsättningstillgångar 3 385 2 975 1 983 1 929
Summa tillgångar 3 385 2 975 1 983 1 929

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Balanserat resultat 1 906 1 483 1 427 1 430
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 500 423 56 -4
Summa fritt eget kapital 2 406 1 906 1 483 1 426
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Summa eget kapital 2 526 2 026 1 603 1 546
Summa obeskattade reserver 421 221 121 121
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 19 129 51 70
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 418 600 209 191
Summa kortfristiga skulder 437 729 260 261
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Summa eget kapital och skulder 3 385 2 975 1 983 1 929

Noter

2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Kassalikviditet (%) 315,56 % 228,81 % 264,23 % 52,49 %
Soliditet (%) 83,79 % 73,58 % 85,33 % 84,77 %
Avkastning på eget kapital (%) 29,33 % 28,87 % 4,25 % -5,38 %
Riskbuffert (%) 24,58 % 21,24 % 3,63 % -4,56 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 20,46 % 15,77 % 2,74 % -8,84 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord