Nyckeltal för Aveca AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 424 888 5 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 1 791 4 0
Total omsättning 3 424 2 679 9 0
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 5 581 2 476 1 085 65
Personalkostnader 3 793 4 252 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -9 374 -6 728 -1 085 -65
Rörelseresultat -6 014 -4 049 -1 078 -72
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 238 948 -20 191 24 396 24 453
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 238 948 -20 191 24 396 24 453
Årets resultat 238 948 -20 191 24 396 24 453
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 245 017 3 255 128 39 338
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 9 335 0
Externa ränteintäkter 1 366 2 851 10 147 1 545
Räntekostnader till koncernföretag 1 321 8 668 0 0
Externa räntekostnader 477 408 0 0
Övriga finansiella kostnader 10 970 13 951 5 535 16 358
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 238 948 -20 191 24 396 24 453
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 245 017 3 255 128 39 338
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 236 896 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 31 423 18 736 11 186 3 045
Summa finansiella anläggningstillgångar 328 678 318 311 426 996 150 306
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 328 678 318 311 426 996 150 306

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 262 0 96
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 44 608 22 318 758 469 85 684
Övriga kortfristiga fordringar 1 625 112 304 0 0
Summa kortfristiga fordringar 46 233 134 884 758 469 85 780
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 540 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 46 773 134 884 758 469 85 780
Summa tillgångar 375 452 453 194 1 185 460 236 085

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 500 500 500 500
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 133 914 154 105 129 709 105 256
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 238 948 -20 191 24 396 24 453
Summa fritt eget kapital 372 862 133 914 154 105 129 709
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 373 362 134 414 154 605 130 209
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 15 147 1 030 640 93 488
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 15 147 1 030 640 93 488
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 91 66 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 433 302 316 190 12 369
Övriga kortfristiga skulder 565 1 251 30 20
Summa kortfristiga skulder 2 089 303 633 220 12 389
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 375 452 453 194 1 185 460 236 085

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 373 2 750 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 238 1 197 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 55 143 354 757
Summa ansvarsförbindelser 0 0 55 143 354 757
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 2 239,01 % 44,42 % 344 758,64 % 692,39 %
Soliditet (%) 99,44 % 29,66 % 13,04 % 55,15 %
Avkastning på eget kapital (%) 64,00 % -15,02 % 15,78 % 18,78 %
Riskbuffert (%) -544,16 % -6,60 % 1,99 % 1,84 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6 605,72 % -4 866,89 % 377 220,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord