Koncernredovisning för Avalon Innovation Technology AB

Information 2022-12 2021-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 191 739 164 320
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Total omsättning 191 739 164 320
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 7 157 0
Övriga externa kostnader 0 47 978
Personalkostnader 59 032 104 807
Avskrivningar 117 140 5 198
Summa rörelsekostnader -183 329 -157 983
Rörelseresultat -1 967 6 336
Resultat 2022-12 2021-12
Resultat före skatt -2 513 -4 104
Skatt 2 918 27
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto -2 513 6 246
Årets resultat -5 431 -4 131
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 398 218
Räntekostnader till koncernföretag 0 283
Externa räntekostnader 892 26
Övriga finansiella kostnader 53 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 513 6 246
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -10 350
Balansräkning 2022-12 2021-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 77 521 0
Goodwill 14 726 18 371
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 86
Summa immateriella anläggningstillgångar 92 247 18 457
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 233 0
Inventarier 555 317
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 788 317
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 15 632 833
Summa finansiella anläggningstillgångar 15 632 833
2022-12 2021-12
Summa anläggningstillgångar 108 667 19 608

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 8 761 0
Summa varulager 8 761 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12
Kundfordringar 33 585 29 449
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 161
Övriga kortfristiga fordringar 10 031 5 834
Summa kortfristiga fordringar 43 616 35 444
Kassa och bank 2022-12 2021-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 22 556 473
2022-12 2021-12
Summa omsättningstillgångar 74 933 35 917
Summa tillgångar 183 600 55 525

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12
Aktiekapital 100 100
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 878 20
Summa bundet eget kapital 2 978 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12
Balanserat resultat 1 016 -773
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 7 800
Årets resultat -5 431 -4 131
Summa fritt eget kapital -4 415 2 896
2022-12 2021-12
Summa eget kapital -1 437 3 016
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 20 245 10 592
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 102 102 28 614
Övriga kortfristiga skulder 62 689 13 303
Summa kortfristiga skulder 185 036 52 509
2022-12 2021-12
Summa eget kapital och skulder 183 600 55 525

Noter

2022-12 2021-12
Antal anställda 142 126
Löner till styrelse & VD 2 317 1 133
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 77 444 66 723
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 32 199 26 592
2022-12 2021-12
Företagsinteckningar 750 750
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 1 096 1 096
Summa säkerheter 1 846 1 846
Villkorat aktieägartillskott 0 7 800
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 7 800
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2022-12 2021-12
Kassalikviditet (%) 35,76 % 68,40 %
Soliditet (%) -0,78 % 5,43 %
Avkastning på eget kapital (%) 174,88 % 207,10 %
Riskbuffert (%) -1,36 % 11,22 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,80 % 3,61 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 562 539
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Nyckeltal för Avalon Innovation Technology AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 174 579 159 930 139 224 169 038
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 483 2 689 8 957 967
Total omsättning 177 062 162 619 148 181 170 005
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 97 067 84 143 85 295 95 296
Personalkostnader 66 944 66 019 62 549 70 281
Avskrivningar 184 299 637 973
Summa rörelsekostnader -164 195 -150 461 -148 481 -166 550
Rörelseresultat 12 867 12 158 -299 3 455
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 9 858 31 -296 3 407
Skatt 2 277 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 12 958 10 381 -296 3 407
Årets resultat 7 581 31 -296 407
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 14 3 36
Externa ränteintäkter 369 184 210 0
Räntekostnader till koncernföretag 777 1 967 196 0
Externa räntekostnader 42 9 14 83
Övriga finansiella kostnader 53 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 12 958 10 381 -296 3 407
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 -3 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -3 100 -10 350 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 86 400 824
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 86 400 824
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 498 317 116 341
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 498 317 116 341
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 93 105 112 100
Summa finansiella anläggningstillgångar 137 792 28 765 28 772 100
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 138 290 29 168 29 288 1 265

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 31 278 28 116 23 628 25 605
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 127 207 2 914 130
Övriga kortfristiga fordringar 3 480 5 297 6 801 16 109
Summa kortfristiga fordringar 35 885 33 620 33 343 41 844
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 35 885 33 620 33 343 41 844
Summa tillgångar 174 175 62 788 62 631 43 109

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 7 927 97 393 -14
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 7 800 0 0
Årets resultat 7 581 31 -296 407
Summa fritt eget kapital 15 508 7 928 97 393
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 15 628 8 048 217 513
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 10 914 10 079 8 559 7 917
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 63 601 36 207 46 342 26 530
Övriga kortfristiga skulder 84 032 8 454 7 513 8 149
Summa kortfristiga skulder 158 547 54 740 62 414 42 596
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 174 175 62 788 62 631 43 109

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 80 82 74 83
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 44 314 40 679 43 500 44 844
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 17 564 15 163 13 257 20 137
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 750 750 750 750
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 096 1 096 0 0
Summa säkerheter 1 846 1 846 750 750
Villkorat aktieägartillskott 0 7 800 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 1 846 0
Summa ansvarsförbindelser 0 7 800 1 846 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 22,63 % 61,42 % 53,42 % 98,23 %
Soliditet (%) 8,97 % 12,82 % 0,35 % 1,19 %
Avkastning på eget kapital (%) 82,92 % 128,99 % -136,41 % 664,13 %
Riskbuffert (%) 7,39 % 16,07 % -0,47 % 7,90 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,92 % 5,26 % -0,36 % 1,97 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 554 496 588 540
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Avalon Innovation Technology AB har 44 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord