Koncernredovisning för Avalon Innovation Technology AB

Information 2021-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 164 320
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Total omsättning 164 320
Rörelsens kostnader 2021-12
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 47 978
Personalkostnader 104 807
Avskrivningar 5 198
Summa rörelsekostnader -157 983
Rörelseresultat 6 336
Resultat 2021-12
Resultat före skatt -4 104
Skatt 27
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto 6 246
Årets resultat -4 131
Jämförelsestörande poster 2021-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 218
Räntekostnader till koncernföretag 283
Externa räntekostnader 26
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner 6 246
Bokslutsdispositioner 2021-12
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner -10 350
Balansräkning 2021-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 18 371
Övriga immateriella anläggningstillgångar 86
Summa immateriella anläggningstillgångar 18 457
Materiella anläggningstillgångar 2021-12
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 317
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 317
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 833
Summa finansiella anläggningstillgångar 833
2021-12
Summa anläggningstillgångar 19 608

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2021-12
Kundfordringar 29 449
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 161
Övriga kortfristiga fordringar 5 834
Summa kortfristiga fordringar 35 444
Kassa och bank 2021-12
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 473
2021-12
Summa omsättningstillgångar 35 917
Summa tillgångar 55 525

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12
Aktiekapital 100
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 20
Summa bundet eget kapital 120
Fritt eget kapital 2021-12
Balanserat resultat -773
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 7 800
Årets resultat -4 131
Summa fritt eget kapital 2 896
2021-12
Summa eget kapital 3 016
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2021-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2021-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 10 592
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 28 614
Övriga kortfristiga skulder 13 303
Summa kortfristiga skulder 52 509
2021-12
Summa eget kapital och skulder 55 525

Noter

2021-12
Antal anställda 126
Löner till styrelse & VD 1 133
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 66 723
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 26 592
2021-12
Företagsinteckningar 750
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 1 096
Summa säkerheter 1 846
Villkorat aktieägartillskott 7 800
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 7 800
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2021-12
Kassalikviditet (%) 68,40 %
Soliditet (%) 5,43 %
Avkastning på eget kapital (%) 207,10 %
Riskbuffert (%) 11,22 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,61 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 539
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Nyckeltal för Avalon Innovation Technology AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 159 930 139 224 169 038 171 087
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 689 8 957 967 0
Total omsättning 162 619 148 181 170 005 171 087
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 3 905
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 84 143 85 295 95 296 103 202
Personalkostnader 66 019 62 549 70 281 76 630
Avskrivningar 299 637 973 1 043
Summa rörelsekostnader -150 461 -148 481 -166 550 -184 780
Rörelseresultat 12 158 -299 3 455 -5 883
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 31 -296 3 407 -6 562
Skatt 0 0 0 171
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 10 381 -296 3 407 -6 562
Årets resultat 31 -296 407 -533
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 -3
Ränteintäkter från koncernföretag 14 3 36 69
Externa ränteintäkter 184 210 0 34
Räntekostnader till koncernföretag 1 967 196 0 239
Externa räntekostnader 9 14 83 540
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 10 381 -296 3 407 -6 562
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 -3 000 6 200
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -10 350 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 86 400 824 991
Summa immateriella anläggningstillgångar 86 400 824 991
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 317 116 341 755
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 317 116 341 755
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 -3
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 105 112 100 73
Summa finansiella anläggningstillgångar 28 765 28 772 100 73
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 29 168 29 288 1 265 1 820

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 28 116 23 628 25 605 25 914
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 207 2 914 130 14 253
Övriga kortfristiga fordringar 5 297 6 801 16 109 16 642
Summa kortfristiga fordringar 33 620 33 343 41 844 56 809
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 33 620 33 343 41 844 56 809
Summa tillgångar 62 788 62 631 43 109 58 629

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 97 393 -14 519
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 7 800 0 0 0
Årets resultat 31 -296 407 -533
Summa fritt eget kapital 7 928 97 393 -14
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 8 048 217 513 106
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 10 930
Leverantörsskulder 10 079 8 559 7 917 11 686
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 36 207 46 342 26 530 27 411
Övriga kortfristiga skulder 8 454 7 513 8 149 8 496
Summa kortfristiga skulder 54 740 62 414 42 596 58 523
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 62 788 62 631 43 109 58 629

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 82 74 83 91
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 40 679 43 500 44 844 49 610
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 15 163 13 257 20 137 20 883
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 750 750 750 750
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 096 0 0 0
Summa säkerheter 1 846 750 750 750
Villkorat aktieägartillskott 7 800 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 1 846 0 0
Summa ansvarsförbindelser 7 800 1 846 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 61,42 % 53,42 % 98,23 % 97,07 %
Soliditet (%) 12,82 % 0,35 % 1,19 % 0,18 %
Avkastning på eget kapital (%) 128,99 % -136,41 % 664,13 % -6 190,57 %
Riskbuffert (%) 16,07 % -0,47 % 7,90 % -11,19 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,26 % -0,36 % 1,97 % -4,29 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 496 588 540 545
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!