Nyckeltal för Autorikt Bilplåtslageri i Vimmerby Aktiebolag

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 33 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 193 187 181 185
Total omsättning 226 187 181 185
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 98 23 28 40
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 66 66 66 66
Summa rörelsekostnader -164 -89 -94 -106
Rörelseresultat 63 98 87 79
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 46 83 67 55
Skatt 21 17 14 12
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 46 83 67 55
Årets resultat 25 66 53 43
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 1 0 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 21 16 20 26
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 46 83 67 55
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 1 758 1 819 1 880 1 940
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 27 32 37 42
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 785 1 851 1 917 1 982
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 172 219 225 228
Summa finansiella anläggningstillgångar 172 219 225 228
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 1 957 2 071 2 142 2 210

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 99 99 99 99
Summa varulager 99 99 99 99
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 50 1 1
Summa kortfristiga fordringar 2 50 1 1
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 636 550 524 490
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 738 699 625 591
Summa tillgångar 2 695 2 769 2 767 2 800

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 1 548 1 532 1 478 1 435
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 25 66 53 43
Summa fritt eget kapital 1 573 1 598 1 531 1 478
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 1 693 1 718 1 651 1 598
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 908 964 1 020 1 076
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 39
Summa långfristiga skulder 908 964 1 020 1 115
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 56 56 56 56
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 38 32 39 31
Summa kortfristiga skulder 94 88 95 87
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 2 695 2 769 2 767 2 800

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 1 700 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 1 700
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 700 0 0 1 700
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 50 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 678,72 % 681,82 % 552,63 % 564,37 %
Soliditet (%) 62,82 % 62,04 % 59,67 % 57,07 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,72 % 4,83 % 4,06 % 3,44 %
Riskbuffert (%) 0,39 % 2,05 % 1,35 % 0,73 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 75,76 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!