Nyckeltal för Astara Ital Sweden AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 706 800 781 574 1 273 770 1 444 460
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 192 294 1 157 1 098
Total omsättning 707 992 781 868 1 274 927 1 445 558
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 626 231 702 568 1 036 000 1 268 510
Övriga externa kostnader 25 459 24 164 187 160 154 159
Personalkostnader 38 834 45 770 42 711 38 941
Avskrivningar 3 314 3 589 3 488 5 185
Summa rörelsekostnader -693 838 -776 091 -1 269 359 -1 466 795
Rörelseresultat 14 154 5 776 5 568 -21 235
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 525 -11 835 -33 350 -45 935
Skatt 108 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 525 -11 835 -33 350 -45 935
Årets resultat 417 -11 835 -33 350 -45 935
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 131 31 3 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 15 759 17 193 37 457 22 986
Övriga finansiella kostnader 0 1 203 3 757 6 014
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 525 -11 835 -33 350 -45 935
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 10 514 13 477 12 093 13 920
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 10 514 13 477 12 093 13 920
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 10 514 13 477 12 093 13 920

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 26 043 78 362 101 439 187 233
Summa varulager 26 043 78 362 101 439 187 233
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 9 711 26 937 65 067 119 261
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 114 260 165 650 136 017
Övriga kortfristiga fordringar 5 410 6 274 1 264 96
Summa kortfristiga fordringar 15 121 147 471 231 981 255 374
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 130 020 122 672 128 198 60 236
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 171 183 348 505 461 619 502 843
Summa tillgångar 181 697 361 982 473 712 516 763

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 11 500 10 000 10 000 10 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 11 500 10 000 10 000 10 000
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 23 958 22 797 15 147 61 082
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 41 000 0
Årets resultat 417 -11 835 -33 350 -45 935
Summa fritt eget kapital 24 375 10 962 22 797 15 147
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 35 875 20 962 32 797 25 147
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 3 236 27 849 147 146 157 499
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 30 439 15 430 15 631 23 430
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 51 917 149 621 106 608 160 002
Övriga kortfristiga skulder 60 230 148 120 171 530 150 685
Summa kortfristiga skulder 142 586 313 171 293 769 334 117
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 181 697 361 982 473 712 516 763

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 30 34 35 41
Löner till styrelse & VD 0 0 0 734
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 29 167 34 622 29 082 25 767
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 9 667 10 543 13 630 12 441
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 2 834 2 834 2 834 2 834
Summa säkerheter 2 834 2 834 2 834 2 834
Villkorat aktieägartillskott 0 157 000 157 000 116 000
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 157 000 157 000 116 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 101,79 % 86,26 % 122,61 % 94,46 %
Soliditet (%) 19,74 % 5,79 % 6,92 % 4,87 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,46 % -56,46 % -101,69 % -182,67 %
Riskbuffert (%) -2,09 % -4,06 % -12,37 % -11,96 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,16 % -3,87 % -5,85 % -5,19 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 972 1 018 831 646
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!