Nyckeltal för Asaad Food AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 59 435 47 069 58 930 58 127
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 256 376 1 090 11 118
Total omsättning 59 691 47 445 60 020 69 245
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 59 786
Handelsvaror 41 554 38 583 50 756 0
Övriga externa kostnader 4 163 1 374 1 840 3 236
Personalkostnader 2 811 2 872 2 715 2 443
Avskrivningar 14 276 14 0
Summa rörelsekostnader -48 542 -43 105 -55 325 -65 465
Rörelseresultat 9 880 4 340 4 694 3 524
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 7 987 4 310 3 542 2 699
Skatt 1 681 879 763 585
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 9 853 4 310 4 692 3 399
Årets resultat 6 306 3 430 2 779 2 114
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 27 31 1 125
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 9 853 4 310 4 692 3 399
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 866 0 -1 150 -700
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 537 28 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 537 28 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 046 2 046 2 018 2 018
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 046 2 046 2 018 2 018
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 2 046 2 584 2 046 2 018

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 34 265 26 164 20 192 15 926
Summa varulager 34 265 26 164 20 192 15 926
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 10 976 13 100 14 090 12 410
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 434 197 497 234
Summa kortfristiga fordringar 11 410 13 297 14 587 12 644
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 129 308 585 5 074
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 45 804 39 769 35 365 33 644
Summa tillgångar 47 850 42 353 37 410 35 662

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 15 939 12 508 9 729 7 615
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 6 306 3 430 2 779 2 114
Summa fritt eget kapital 22 245 15 938 12 508 9 729
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 22 295 15 988 12 558 9 779
Summa obeskattade reserver 5 060 3 194 3 194 2 044
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 818 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 7 457 7 448 9 292 4 433
Summa långfristiga skulder 7 457 8 266 9 292 4 433
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 10 808 13 930 11 169 17 971
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 231 973 1 197 1 435
Summa kortfristiga skulder 13 039 14 903 12 366 19 406
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 47 850 42 353 37 410 35 662

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 5 5 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 523 0 0
Summa säkerheter 0 523 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 88,50 % 91,29 % 122,69 % 91,30 %
Soliditet (%) 54,39 % 43,31 % 39,86 % 31,65 %
Avkastning på eget kapital (%) 37,86 % 23,50 % 31,46 % 30,12 %
Riskbuffert (%) 20,52 % 10,12 % 12,54 % 9,37 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 16,53 % 9,09 % 7,96 % 5,63 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!