Nyckeltal för Asaad Food AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 47 069 58 930 58 127 42 856
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 376 1 090 11 118 47
Total omsättning 47 445 60 020 69 245 42 903
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 59 786 34 745
Handelsvaror 38 583 50 756 0 0
Övriga externa kostnader 1 374 1 840 3 236 3 008
Personalkostnader 2 872 2 715 2 443 2 561
Avskrivningar 276 14 0 13
Summa rörelsekostnader -43 105 -55 325 -65 465 -40 327
Rörelseresultat 4 340 4 694 3 524 2 575
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 4 310 3 542 2 699 2 420
Skatt 879 763 585 544
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 310 4 692 3 399 2 420
Årets resultat 3 430 2 779 2 114 1 876
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 31 1 125 155
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 310 4 692 3 399 2 420
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -1 150 -700 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 537 28 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 537 28 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 046 2 018 2 018 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 046 2 018 2 018 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 2 584 2 046 2 018 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 26 164 20 192 15 926 4 808
Summa varulager 26 164 20 192 15 926 4 808
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 13 100 14 090 12 410 7 958
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 197 497 234 763
Summa kortfristiga fordringar 13 297 14 587 12 644 8 721
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 308 585 5 074 2 373
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 39 769 35 365 33 644 15 902
Summa tillgångar 42 353 37 410 35 662 15 902

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 12 508 9 729 7 615 5 739
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 430 2 779 2 114 1 876
Summa fritt eget kapital 15 938 12 508 9 729 7 615
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 15 988 12 558 9 779 7 665
Summa obeskattade reserver 3 194 3 194 2 044 1 344
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 818 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 7 448 9 292 4 433 4 631
Summa långfristiga skulder 8 266 9 292 4 433 4 631
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 13 930 11 169 17 971 976
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 973 1 197 1 435 1 286
Summa kortfristiga skulder 14 903 12 366 19 406 2 262
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 42 353 37 410 35 662 15 902

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 5 5 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 523 0 0 0
Summa säkerheter 523 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 91,29 % 122,69 % 91,30 % 490,45 %
Soliditet (%) 43,31 % 39,86 % 31,65 % 54,43 %
Avkastning på eget kapital (%) 23,50 % 31,46 % 30,12 % 27,96 %
Riskbuffert (%) 10,12 % 12,54 % 9,37 % 14,05 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,09 % 7,96 % 5,63 % 5,29 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!