Nyckeltal för Arvika Kanot & Turistcenter Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 235 3 121 1 633 5 232
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 22 177 529 6
Total omsättning 4 257 3 298 2 162 5 238
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 588 570 222 989
Handelsvaror 346 250 65 126
Övriga externa kostnader 1 325 975 933 1 411
Personalkostnader 1 877 1 508 1 587 2 456
Avskrivningar 75 135 188 228
Summa rörelsekostnader -4 211 -3 438 -2 995 -5 210
Rörelseresultat 44 -140 -833 28
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 116 -165 -557 36
Skatt 0 0 0 15
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 116 -165 -838 56
Årets resultat 116 -165 -557 21
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 76 -19 -3 29
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 6 2 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 116 -165 -838 56
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 281 -20
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 42 46 50 58
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 165 236 368 518
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 207 282 418 576
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 76 -19 -3 29
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 15 14 15 50
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 576 2 500 2 472 2 542
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 2 783 2 783 2 890 3 119

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 67 62 93 79
Summa varulager 67 62 93 79
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 32 54 37 39
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 409 336 1 162
Övriga kortfristiga fordringar 222 180 352 234
Summa kortfristiga fordringar 663 570 390 435
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 268 204 6 20
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 998 836 489 534
Summa tillgångar 3 781 3 619 3 379 3 653

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 300 300 300 300
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 53 53 53 53
Summa bundet eget kapital 353 353 353 353
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 621 1 786 2 344 2 323
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 116 -165 -557 21
Summa fritt eget kapital 1 737 1 621 1 787 2 344
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 090 1 974 2 140 2 697
Summa obeskattade reserver 0 0 0 281
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 128 73
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 201 1 201 826 319
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 201 1 201 954 392
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 127 57 11 85
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 363 386 274 198
Summa kortfristiga skulder 490 443 285 283
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 3 781 3 619 3 379 3 653

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 3 2 4 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 400 400 400 400
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 400 400 400 400
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 1 148 1 334 1 456 1 560
Summa ansvarsförbindelser 1 148 1 334 1 456 1 560
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 128 74
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 190,00 % 174,72 % 138,95 % 160,78 %
Soliditet (%) 55,28 % 54,55 % 63,33 % 79,50 %
Avkastning på eget kapital (%) 5,55 % -8,36 % -39,16 % 1,93 %
Riskbuffert (%) 2,94 % -4,76 % -24,90 % 1,43 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,64 % -5,48 % -51,44 % 1,05 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!