Nyckeltal för Arosslättens Fastigheter 1 AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 965 923 876 813
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 965 923 876 813
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 521 628 487 432
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 273 273 273 273
Summa rörelsekostnader -794 -901 -760 -705
Rörelseresultat 171 22 116 108
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 126 -26 57 16
Skatt 22 0 10 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 126 -26 57 16
Årets resultat 104 -26 47 16
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 12 12 6 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 34 0
Externa räntekostnader 58 60 30 92
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 126 -26 57 16
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 11 669 11 943 12 216 12 489
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 11 669 11 943 12 216 12 489
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 830 818 826 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 830 818 826 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 12 499 12 760 13 042 12 489

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 421 250 250 249
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 63 112 44 43
Summa kortfristiga fordringar 484 362 294 292
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 490 188 13 54
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 974 550 308 346
Summa tillgångar 13 474 13 310 13 350 12 835

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 6 878 6 903 6 856 6 840
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 104 -26 47 16
Summa fritt eget kapital 6 982 6 877 6 903 6 856
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 7 032 6 927 6 953 6 906
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 5 880 6 000 6 000 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 5 592
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 5 880 6 000 6 000 5 592
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 45 44 11 33
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 20 0 0 23
Övriga kortfristiga skulder 497 339 385 281
Summa kortfristiga skulder 562 383 396 337
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 13 474 13 310 13 350 12 835

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 6 546 6 546 6 546 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 6 546 6 546 6 546 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 173,31 % 143,60 % 77,53 % 102,67 %
Soliditet (%) 52,19 % 52,04 % 52,08 % 53,81 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,79 % -0,38 % 0,82 % 0,23 %
Riskbuffert (%) 0,47 % -0,68 % -0,09 % -0,71 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,05 % -9,32 % -0,80 % -9,35 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!