Nyckeltal för Aroseken Mark AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 33 283 18 389 35 096 43 643
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 814 0 0 0
Total omsättning 39 097 18 389 35 096 43 643
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 34 040 -21 218 26 615
Råvaror och förnödenheter 29 319 44 700 10 091 68 354
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 870 1 533 658 2 511
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -31 189 -80 273 10 469 -97 480
Rörelseresultat 7 907 5 840 3 130 -607
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 7 195 5 089 1 952 -937
Skatt 1 482 1 123 495 -10
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 7 195 5 089 1 952 -1 687
Årets resultat 5 713 3 966 2 756 -927
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -7 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 713 750 1 172 1 080
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 7 195 5 089 1 952 -1 687
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 1 300 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 750
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -7 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 30
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 30

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 41 284 48 047 51 479 93 810
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 41 284 48 047 51 479 93 810
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 23 19 14 24
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 13 600 6 083 750
Övriga kortfristiga fordringar 0 8 81 393
Summa kortfristiga fordringar 23 13 627 6 178 1 167
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 21 867 5 484 15 887 358
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 63 175 67 157 73 544 95 334
Summa tillgångar 63 175 67 157 73 544 95 364

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 10 983 7 017 4 260 5 187
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 5 713 3 966 2 756 -927
Summa fritt eget kapital 16 696 10 983 7 016 4 260
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 16 816 11 103 7 136 4 380
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 25 000 50 000 61 000 80 000
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 25 000 50 000 61 000 80 000
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 130 109 54 929
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 154 257 4 029 8 647
Övriga kortfristiga skulder 21 075 5 688 1 324 1 408
Summa kortfristiga skulder 21 359 6 054 5 407 10 984
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 63 175 67 157 73 544 95 364

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 102,49 % 315,68 % 408,08 % 13,88 %
Soliditet (%) 26,62 % 16,53 % 9,70 % 4,59 %
Avkastning på eget kapital (%) 42,79 % 45,83 % 27,35 % -38,52 %
Riskbuffert (%) 10,98 % 7,36 % 2,48 % -1,82 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 19,48 % 23,60 % 2,22 % -6,34 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!