Nyckeltal för Aroseken Egna Hem AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 51 545 34 423 55 262 79 880
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 17 0 307
Total omsättning 51 548 34 440 55 262 80 187
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 56 303 20 052 -34 258 -10 816
Råvaror och förnödenheter 101 473 51 320 16 313 65 020
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 282 2 532 2 595 2 643
Personalkostnader 2 283 1 775 2 674 2 089
Avskrivningar 211 213 211 200
Summa rörelsekostnader -163 552 -75 892 12 465 -59 136
Rörelseresultat 602 -1 347 -790 -581
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 694 -1 272 2 524 878
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 694 -1 272 -736 -722
Årets resultat 694 -1 272 2 524 878
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 94 75 54 100
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 220
Externa räntekostnader 2 0 0 21
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 694 -1 272 -736 -722
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 3 260 1 600
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 50 91 131 171
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 50 91 131 171
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 875 1 045 1 218 1 327
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 875 1 045 1 218 1 327
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 20 000 5 000 0 5 000
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 20 000 5 000 0 5 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 20 926 6 136 1 349 6 499

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 75 037 23 851 10 551 59 043
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 75 037 23 851 10 551 59 043
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 11 449 9 768 3 400 2
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 244 2 361 6 175 6 997
Övriga kortfristiga fordringar 92 126 247 519
Summa kortfristiga fordringar 14 785 12 255 9 822 7 518
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 16 861 6 806 6 752 821
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 106 684 42 912 27 124 67 382
Summa tillgångar 127 610 49 048 28 473 73 881

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 8 430 9 703 7 179 6 300
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 694 -1 272 2 524 878
Summa fritt eget kapital 9 124 8 431 9 703 7 178
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 9 244 8 551 9 823 7 298
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 21 340 4 941 4 664 1 519
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 97 026 35 557 13 987 65 063
Summa kortfristiga skulder 118 366 40 498 18 651 66 582
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 127 610 49 048 28 473 73 881

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 3 2 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 383 1 098 1 638 1 252
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 780 589 976 719
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 2 000 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 26,74 % 47,07 % 88,86 % 12,52 %
Soliditet (%) 7,24 % 17,43 % 34,50 % 9,88 %
Avkastning på eget kapital (%) 7,51 % -14,88 % -7,49 % -9,89 %
Riskbuffert (%) 0,54 % -2,59 % -2,58 % -1,01 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,34 % -3,70 % -1,33 % -1,21 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 461 549 546 417
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!