Nyckeltal för Arbets-& Miljöhygien Roger Olsson Aktiebolag

Information 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 77 415 495 1 114
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 77 415 495 1 114
Rörelsens kostnader 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 243 366 248 294
Personalkostnader 68 62 227 194
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -311 -428 -475 -488
Rörelseresultat -234 -13 20 626
Resultat 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Resultat före skatt -138 58 71 706
Skatt 0 15 16 155
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -211 58 53 643
Årets resultat -138 43 55 551
Jämförelsestörande poster 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 6 1 1 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 1 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -211 58 53 643
Bokslutsdispositioner 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 73 0 18 63
Balansräkning 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 505 505 567 508
Summa finansiella anläggningstillgångar 505 505 567 508
2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Summa anläggningstillgångar 505 505 567 508

Omsättningstillgångar

Varulager 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Kundfordringar 6 94 63 67
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 59 167 97 16
Summa kortfristiga fordringar 65 261 160 83
Kassa och bank 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 232 276 290 573
2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Summa omsättningstillgångar 297 537 450 656
Summa tillgångar 802 1 042 1 017 1 164

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 12 12 12 12
Summa bundet eget kapital 112 112 112 112
Fritt eget kapital 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Balanserat resultat 810 767 712 161
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -138 43 55 551
Summa fritt eget kapital 672 810 767 712
2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Summa eget kapital 784 922 879 824
Summa obeskattade reserver 0 73 73 91
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 18 46 65 249
Summa kortfristiga skulder 18 46 65 249
2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Summa eget kapital och skulder 802 1 042 1 017 1 164

Noter

2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Kassalikviditet (%) 1 650,00 % 1 167,39 % 692,31 % 263,45 %
Soliditet (%) 97,76 % 93,65 % 91,72 % 76,55 %
Avkastning på eget kapital (%) -26,91 % 5,94 % 5,68 % 72,16 %
Riskbuffert (%) -26,31 % 5,57 % 4,12 % 54,96 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -274,03 % 13,98 % 10,51 % 57,63 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord