Nyckeltal för Apoteksgruppen i Stockholm och Märsta Nr 1 AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 40 160 42 726 45 064 40 796
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 171 176 851 70
Total omsättning 40 331 42 902 45 915 40 866
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 30 472 32 873 35 181 31 083
Övriga externa kostnader 4 071 3 725 3 697 3 430
Personalkostnader 4 868 4 899 4 783 4 200
Avskrivningar 149 86 86 86
Summa rörelsekostnader -39 560 -41 583 -43 747 -38 799
Rörelseresultat 771 1 319 2 167 2 066
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 743 1 348 2 210 2 292
Skatt 144 291 480 505
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 743 1 308 2 150 2 042
Årets resultat 599 1 057 1 730 1 787
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 28 11 17 25
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 743 1 308 2 150 2 042
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 40 60 250
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 628 434 441 527
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 628 434 441 527
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 137 124 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 137 124 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 764 557 441 527

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 846 2 959 2 926 2 914
Summa varulager 2 846 2 959 2 926 2 914
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 2 502 2 481 3 421 2 473
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 39 33
Övriga kortfristiga fordringar 3 692 3 255 3 321 4 193
Summa kortfristiga fordringar 6 194 5 736 6 781 6 699
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 72 105 156 126
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 9 112 8 800 9 863 9 739
Summa tillgångar 9 876 9 357 10 303 10 266

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 1 902 1 945 2 215 1 629
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 599 1 057 1 730 1 787
Summa fritt eget kapital 2 501 3 002 3 945 3 416
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 2 601 3 102 4 045 3 516
Summa obeskattade reserver 0 0 40 100
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 2 206 1 861 1 675 1 338
Leverantörsskulder 3 933 3 822 4 059 4 528
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 137 573 484 785
Summa kortfristiga skulder 7 276 6 256 6 218 6 651
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 9 876 9 357 10 303 10 266

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 6 6 6 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 3 753 3 753 3 753 3 753
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 3 753 3 753 3 753 3 753
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 2 206 1 861 1 675 1 338
Utdelning 1 000 1 100 2 000 1 200
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 86,12 % 93,37 % 111,56 % 102,62 %
Soliditet (%) 26,34 % 33,15 % 39,55 % 34,97 %
Avkastning på eget kapital (%) 28,57 % 42,17 % 52,77 % 56,88 %
Riskbuffert (%) 7,42 % 13,92 % 20,76 % 19,76 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,78 % 3,04 % 4,73 % 4,94 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!