Nyckeltal för Apoteksgruppen i Göteborg Nr 3 AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 23 912 24 363 22 775 18 998
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 14 51 54 0
Total omsättning 23 926 24 414 22 829 18 998
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 18 295 18 702 17 622 14 606
Övriga externa kostnader 1 950 1 859 1 901 1 901
Personalkostnader 2 511 2 384 2 136 1 613
Avskrivningar 83 65 282 436
Summa rörelsekostnader -22 839 -23 010 -21 941 -18 556
Rörelseresultat 1 086 1 403 889 443
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 086 1 403 882 422
Skatt 227 291 191 93
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 086 1 403 882 422
Årets resultat 859 1 112 692 329
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 7 7
Externa räntekostnader 0 0 0 14
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 086 1 403 882 422
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 219
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 219
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 507 486 436 498
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 507 486 436 498
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 507 486 436 718

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 666 1 657 1 385 1 297
Summa varulager 1 666 1 657 1 385 1 297
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 1 215 1 262 1 104 983
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 5 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 715 1 575 1 577 1 292
Summa kortfristiga fordringar 2 930 2 837 2 686 2 275
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 683 1 153 949 76
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 5 278 5 647 5 020 3 648
Summa tillgångar 5 785 6 133 5 455 4 366

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 968 1 703 1 701 1 373
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 859 1 112 692 329
Summa fritt eget kapital 2 827 2 815 2 393 1 702
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 927 2 915 2 493 1 802
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 300 294
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 300 294
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 315
Leverantörsskulder 2 226 2 702 2 372 1 658
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 179 18 0 102
Övriga kortfristiga skulder 453 497 290 196
Summa kortfristiga skulder 2 858 3 217 2 662 2 271
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 5 785 6 133 5 455 4 366

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 3 4 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 4 180 4 180 4 180 4 180
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 4 180 4 180 4 180 4 180
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 315
Utdelning 0 847 690 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 126,42 % 124,03 % 136,55 % 103,52 %
Soliditet (%) 50,60 % 47,53 % 45,70 % 41,27 %
Avkastning på eget kapital (%) 37,10 % 48,13 % 35,38 % 23,42 %
Riskbuffert (%) 18,77 % 22,88 % 16,06 % 9,33 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,54 % 5,76 % 3,84 % 2,11 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!