Nyckeltal för Apoteksgruppen i Göteborg Nr 3 AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 24 363 22 775 18 998 20 047
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 51 54 0 195
Total omsättning 24 414 22 829 18 998 20 242
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 18 702 17 622 14 606 15 481
Övriga externa kostnader 1 859 1 901 1 901 1 830
Personalkostnader 2 384 2 136 1 613 1 859
Avskrivningar 65 282 436 427
Summa rörelsekostnader -23 010 -21 941 -18 556 -19 597
Rörelseresultat 1 403 889 443 577
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 1 403 882 422 534
Skatt 291 191 93 118
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 403 882 422 534
Årets resultat 1 112 692 329 415
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 7 7 10
Externa räntekostnader 0 0 14 34
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 403 882 422 534
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 219 576
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 219 576
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 486 436 498 176
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 337
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 486 436 498 513
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 486 436 718 1 089

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 657 1 385 1 297 1 206
Summa varulager 1 657 1 385 1 297 1 206
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 1 262 1 104 983 1 217
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 5 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 575 1 577 1 292 2 056
Summa kortfristiga fordringar 2 837 2 686 2 275 3 273
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 153 949 76 46
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 5 647 5 020 3 648 4 525
Summa tillgångar 6 133 5 455 4 366 5 614

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 1 703 1 701 1 373 957
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 112 692 329 415
Summa fritt eget kapital 2 815 2 393 1 702 1 372
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 2 915 2 493 1 802 1 472
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 300 294 440
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 300 294 440
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 315 935
Leverantörsskulder 2 702 2 372 1 658 2 451
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 18 0 102 126
Övriga kortfristiga skulder 497 290 196 188
Summa kortfristiga skulder 3 217 2 662 2 271 3 700
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 6 133 5 455 4 366 5 614

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 4 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 4 180 4 180 4 180 4 180
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 4 180 4 180 4 180 4 180
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 315 606
Utdelning 847 690 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 124,03 % 136,55 % 103,52 % 89,70 %
Soliditet (%) 47,53 % 45,70 % 41,27 % 26,22 %
Avkastning på eget kapital (%) 48,13 % 35,38 % 23,42 % 36,28 %
Riskbuffert (%) 22,88 % 16,06 % 9,33 % 9,23 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,76 % 3,84 % 2,11 % 2,44 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!