Nyckeltal för Anton Sweden Invest Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 510 261 2 518 9 401
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 271 845 413
Total omsättning 510 532 3 363 9 814
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 1 665 6 305
Övriga externa kostnader 93 73 826 1 424
Personalkostnader 232 0 538 1 914
Avskrivningar 35 23 93 242
Summa rörelsekostnader -360 -96 -3 122 -9 885
Rörelseresultat 150 435 241 -72
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 68 394 163 -155
Skatt 66 17 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 68 394 163 -155
Årets resultat 3 377 163 1
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 56 42 79 84
Övriga finansiella kostnader 26 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 68 394 163 -155
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 156
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 1 049 570 593 616
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 66
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 322
Summa materiella anläggningstillgångar 1 049 570 593 1 004
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 384 159 231 144
Summa finansiella anläggningstillgångar 384 159 231 144
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 432 730 825 1 148

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 1 595
Summa varulager 0 0 0 1 595
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 366
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 507 3 182 2 987 2 300
Övriga kortfristiga fordringar 0 15 56 118
Summa kortfristiga fordringar 2 507 3 197 3 043 2 784
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 32 23 5 24
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 539 3 220 3 048 4 403
Summa tillgångar 3 972 3 949 3 873 5 551

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 40 40 40 40
Summa bundet eget kapital 240 240 240 240
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 588 1 811 1 648 1 647
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 377 163 0
Summa fritt eget kapital 1 591 2 188 1 811 1 647
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 831 2 428 2 051 1 887
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 384 159 231 144
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 286 1 116 1 434 2 209
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 286 1 116 1 434 2 209
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 213 213 106 106
Leverantörsskulder 0 4 1 864
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 178 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 80 29 49 340
Summa kortfristiga skulder 471 246 156 1 310
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 3 972 3 949 3 873 5 551

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 1 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 880 880 880 880
Fastighetsinteckningar 2 820 2 820 2 820 2 820
Övriga säkerheter 384 159 231 144
Summa säkerheter 4 084 3 859 3 931 3 844
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 1 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 669
Utdelning 750 600 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 539,07 % 1 308,94 % 1 953,85 % 214,35 %
Soliditet (%) 46,10 % 61,48 % 52,96 % 33,99 %
Avkastning på eget kapital (%) 3,71 % 16,23 % 7,95 % -8,21 %
Riskbuffert (%) -0,89 % 7,96 % 1,28 % -3,67 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,75 % 134,87 % 3,34 % -2,54 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!