Annero Ekonomi & Administration AB

556811-4887 (Södertälje)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Annero Ekonomi & Administration AB

Information 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 362 1 338 1 364 1 259
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 35 28 29 26
Total omsättning 1 397 1 366 1 393 1 285
Rörelsens kostnader 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 482 455 511 478
Personalkostnader 666 659 655 633
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 148 -1 114 -1 166 -1 111
Rörelseresultat 248 252 228 173
Resultat 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Resultat före skatt 248 252 228 295
Skatt 61 58 53 68
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 248 252 228 187
Årets resultat 187 194 175 227
Jämförelsestörande poster 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 14
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 248 252 228 187
Bokslutsdispositioner 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 108
Balansräkning 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 206 182 158 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 206 182 158 0
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Summa anläggningstillgångar 206 182 158 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Kundfordringar 196 191 192 177
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 44 34 35 63
Summa kortfristiga fordringar 240 225 227 240
Kassa och bank 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Summa kortfristiga placeringar 374 326 101 101
Summa kassa och bank 426 431 490 451
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Summa omsättningstillgångar 1 040 981 819 793
Summa tillgångar 1 246 1 163 977 793

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Balanserat resultat 869 774 599 373
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 187 194 175 227
Summa fritt eget kapital 1 056 968 774 600
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Summa eget kapital 1 106 1 018 824 650
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 74 74 73 82
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 66 71 79 61
Summa kortfristiga skulder 140 145 152 143
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Summa eget kapital och skulder 1 246 1 163 977 793

Noter

2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 427 422
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 175 174
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 100 0 0
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Kassalikviditet (%) 475,71 % 452,41 % 471,71 % 483,22 %
Soliditet (%) 88,76 % 87,53 % 84,34 % 81,97 %
Avkastning på eget kapital (%) 22,42 % 24,75 % 27,67 % 28,77 %
Riskbuffert (%) 19,90 % 21,67 % 23,34 % 23,58 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 18,21 % 18,83 % 16,72 % 14,85 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 427 422
Läs mer.