Nyckeltal för Annero Ekonomi & Administration AB

Information 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettomsättning 1 338 1 364 1 259 1 199
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 28 29 26 24
Total omsättning 1 366 1 393 1 285 1 223
Rörelsens kostnader 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 -148
Övriga externa kostnader -455 -511 -478 -268
Personalkostnader -659 -655 -633 -628
Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 0 -3
Summa rörelsekostnader -1 114 -1 166 -1 111 -1 047
Rörelseresultat, EBIT 252 228 173 177
Resultat 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Resultat före skatt 136 122 159 93
Skatt -58 -53 -68 -43
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 252 228 187 179
Årets resultat 194 175 227 136
Jämförelsestörande poster 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 14 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 252 228 187 179
Bokslutsdispositioner 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 108 0
Balansräkning 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och andra tekniska anläggningar 0 0 0 0
Inventarier, verktyg och installationer 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 182 158 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 182 158 0 0
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Summa anläggningstillgångar 182 158 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fodringar 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Kundfordringar 191 192 177 151
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 34 35 63 38
Summa kortfristiga fordringar 225 227 240 189
Kassa och bank 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Summa kortfristiga placeringar 326 101 101 100
Summa kassa och bank 431 490 451 363
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Summa omsättningstillgångar 981 819 793 652
Summa tillgångar 1 163 977 793 652

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Balanserat resultat 774 599 373 237
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 194 175 227 136
Summa fritt eget kapital 968 774 600 373
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Summa eget kapital 1 018 824 650 423
Summa obeskattade reserver 0 0 0 108
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 74 73 82 58
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 71 80 61 63
Summa kortfristiga skulder 145 153 143 121
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Summa eget kapital och skulder 1 163 977 793 652

Noter

2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 427 422 412
Sociala kostnader 0 175 174 171
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa ställda säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 100 0 0 0
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Kassalikviditet (%) 676,60 % 535,30 % 554,50 % 538,80 %
Soliditet (%) 87,50 % 84,30 % 82,00 % 77,80 %
Avkastning på eget kapital (%) 24,80 % 27,70 % 28,80 % 35,30 %
Riskbuffert (%) 21,70 % 23,30 % 23,60 % 27,50 %
Vinstmarginal (%) 18,83 % 16,72 % 14,85 % 14,93 %
Bruttovinstmarginal (%) 100,00 % 100,00 % 100,00 % 87,70 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 427 422 412