Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Annehems Valhall Park AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 32 923 36 871 39 466 43 321
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 882 429 103 392
Total omsättning 34 805 37 300 39 569 43 713
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 21 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 16 979 20 849 21 638 22 103
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 9 721 9 878 9 882 9 900
Summa rörelsekostnader -26 700 -30 727 -31 541 -32 003
Rörelseresultat 1 699 4 856 6 738 10 054
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -4 028 -1 075 1 551 5 291
Skatt 213 3 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -4 020 -899 1 839 5 227
Årets resultat -494 -5 567 123 328
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 38 0 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 1 335 5 755 4 898 4 820
Externa räntekostnader 4 422 0 2 7
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -4 020 -899 1 839 5 227
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 3 747 -4 489 -1 428 -4 963
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -8 -176 -288 64
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 217 214 250 357 250 777 252 571
Maskiner 1 115 1 379 1 115 12
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 25 253 5 352 5 389 1 790
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 243 582 257 088 257 281 254 373
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 248 248 248 248
Summa finansiella anläggningstillgångar 248 248 248 248
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 243 830 257 335 257 528 254 620

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 1 554 4 245 5 821 5 901
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 10 174 6 060 5 104 2 567
Övriga kortfristiga fordringar 1 469 1 191 2 111 2 012
Summa kortfristiga fordringar 13 197 11 496 13 036 10 480
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 13 197 11 496 13 036 10 480
Summa tillgångar 257 027 268 831 270 564 265 100

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 2 000 2 000 2 000 2 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 330 330 330 330
Summa bundet eget kapital 2 330 2 330 2 330 2 330
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 0 452 329 1
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 183 5 115 0 0
Årets resultat -494 -5 567 123 328
Summa fritt eget kapital -311 0 452 329
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 2 019 2 330 2 782 2 659
Summa obeskattade reserver 483 476 300 12
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 308 308 308 308
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 5 584 1 301 2 202 1 528
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 241 497 251 753 252 777 248 186
Övriga kortfristiga skulder 7 136 12 664 12 196 12 408
Summa kortfristiga skulder 254 217 265 718 267 175 262 122
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 257 027 268 831 270 564 265 100

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 213 000 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 213 000 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 5,19 % 4,33 % 4,88 % 4,00 %
Soliditet (%) 0,92 % 1,00 % 1,11 % 1,01 %
Avkastning på eget kapital (%) -169,27 % -33,53 % 61,24 % 195,93 %
Riskbuffert (%) -1,59 % -0,36 % 0,66 % 1,95 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -29,70 % -18,05 % -7,76 % 0,92 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0