Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Annehems Valhall Park AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 36 871 39 466 43 321 46 574
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 429 103 392 419
Total omsättning 37 300 39 569 43 713 46 993
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 21 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 20 849 21 638 22 103 22 737
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 9 878 9 882 9 900 10 276
Summa rörelsekostnader -30 727 -31 541 -32 003 -33 013
Rörelseresultat 4 856 6 738 10 054 13 713
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -1 075 1 551 5 291 9 542
Skatt 3 0 0 -4
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -899 1 839 5 227 8 705
Årets resultat -5 567 123 328 -394
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 0 12
Räntekostnader till koncernföretag 5 755 4 898 4 820 5 019
Externa räntekostnader 0 2 7 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -899 1 839 5 227 8 705
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -4 489 -1 428 -4 963 -9 940
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -176 -288 64 837
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 250 357 250 777 252 571 262 406
Maskiner 1 379 1 115 12 76
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 5 352 5 389 1 790 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 257 088 257 281 254 373 262 482
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 248 248 248 248
Summa finansiella anläggningstillgångar 248 248 248 248
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 257 335 257 528 254 620 262 730

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 4 245 5 821 5 901 5 685
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 6 060 5 104 2 567 1 845
Övriga kortfristiga fordringar 1 191 2 111 2 012 1 236
Summa kortfristiga fordringar 11 496 13 036 10 480 8 766
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 11 496 13 036 10 480 8 766
Summa tillgångar 268 831 270 564 265 100 271 496

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 2 000 2 000 2 000 2 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 330 330 330 330
Summa bundet eget kapital 2 330 2 330 2 330 2 330
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 452 329 1 -143
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 5 115 0 0 538
Årets resultat -5 567 123 328 -394
Summa fritt eget kapital 0 452 329 1
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 2 330 2 782 2 659 2 331
Summa obeskattade reserver 476 300 12 76
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 308 308 308 308
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 301 2 202 1 528 1 448
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 251 753 252 777 248 186 254 168
Övriga kortfristiga skulder 12 664 12 196 12 408 13 165
Summa kortfristiga skulder 265 718 267 175 262 122 268 781
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 268 831 270 564 265 100 271 496

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 4,33 % 4,88 % 4,00 % 3,26 %
Soliditet (%) 1,00 % 1,11 % 1,01 % 0,88 %
Avkastning på eget kapital (%) -33,53 % 61,24 % 195,93 % 364,68 %
Riskbuffert (%) -0,36 % 0,66 % 1,95 % 3,19 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -18,05 % -7,76 % 0,92 % 7,91 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0