Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Annehem Stenekull 2 Fastigheter AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 7 670 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 522 0 0 0
Total omsättning 11 192 0 0 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 4 465 596 1 606
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 3 127 0 0 0
Summa rörelsekostnader -7 592 -596 -1 -606
Rörelseresultat 1 315 -1 373 -648 -692
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -1 970 -3 579 -864 -1 535
Skatt 15 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 970 -3 579 -864 -1 535
Årets resultat -1 847 -2 205 1 1
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 59 0 913 0
Räntekostnader till koncernföretag 289 588 875 843
Externa räntekostnader 3 047 1 618 255 0
Övriga finansiella kostnader 8 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 970 -3 579 -864 -1 535
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 138 1 374 865 1 536
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 178 915 42 898 42 898 42 898
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 120 134 906 67 462 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 179 035 177 804 110 360 42 898
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 179 035 177 804 110 360 42 898

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 138 3 581 865 1 536
Övriga kortfristiga fordringar 298 1 539 4 111 0
Summa kortfristiga fordringar 436 5 120 4 976 1 536
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 436 5 120 4 976 1 536
Summa tillgångar 179 471 182 924 115 336 44 434

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 0 -2 -3 -3
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 1 900 2 207 0 0
Årets resultat -1 847 -2 205 1 1
Summa fritt eget kapital 53 0 -2 -2
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 153 100 98 98
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 15 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 120 000 102 785 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 120 000 102 785 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 8 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 175 366 62 611 12 452 44 337
Övriga kortfristiga skulder 3 929 213 0 0
Summa kortfristiga skulder 179 303 62 824 12 452 44 337
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 179 471 182 924 115 336 44 434

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 138 000 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 138 000 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 0,24 % 8,15 % 39,96 % 3,46 %
Soliditet (%) 0,09 % 0,05 % 0,08 % 0,22 %
Avkastning på eget kapital (%) -1 287,58 % -3 579,00 % -881,63 % -1 566,33 %
Riskbuffert (%) -1,10 % -1,96 % -0,75 % -3,46 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -69,28 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0