Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Ambrion Finans AB

Information 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 113 969 106 670 113 332 75 568
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 170 0
Total omsättning 113 969 106 670 113 502 75 568
Rörelsens kostnader 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 101 038 98 607 103 358 68 130
Personalkostnader 3 632 3 081 3 176 3 489
Avskrivningar 799 672 649 542
Summa rörelsekostnader -105 469 -102 360 -107 183 -72 161
Rörelseresultat 8 498 4 310 6 320 3 407
Resultat 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat före skatt 5 965 2 460 3 893 1 831
Skatt 1 084 192 506 451
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 6 774 2 534 4 845 2 540
Årets resultat 2 281 668 1 788 1 380
Jämförelsestörande poster 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 0 13 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 728 1 775 1 487 867
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 6 774 2 534 4 845 2 540
Bokslutsdispositioner 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Koncernbidrag -2 600 -1 600 -1 600 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -809 -74 -952 -709
Balansräkning 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 258 790 1 311 1 296
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 258 790 1 311 1 296
Materiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 455 606 758 386
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 455 606 758 386
Finansiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 500 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 500 0 0 0
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa anläggningstillgångar 2 213 1 396 2 069 1 682

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Kundfordringar 18 680 19 160 18 551 7 021
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 888 978 579 122
Summa kortfristiga fordringar 19 568 20 138 19 130 7 143
Kassa och bank 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 326 744 3 012 4 643
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa omsättningstillgångar 21 894 20 882 22 142 11 786
Summa tillgångar 24 107 22 278 24 210 13 467

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Balanserat resultat 2 885 2 217 429 149
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 281 668 1 788 1 380
Summa fritt eget kapital 5 166 2 885 2 217 1 529
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa eget kapital 5 266 2 985 2 317 1 629
Summa obeskattade reserver 3 734 2 925 2 850 1 898
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 2 600 1 600 1 675 0
Övriga långfristiga skulder 10 598 13 587 16 167 8 450
Summa långfristiga skulder 13 198 15 187 17 842 8 450
Kortfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 625 403 451 380
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 285 779 750 1 110
Summa kortfristiga skulder 1 910 1 182 1 201 1 490
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa eget kapital och skulder 24 107 22 278 24 210 13 467

Noter

2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Antal anställda 10 10 10 10
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 2 411
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 1 011
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Kassalikviditet (%) 1 146,28 % 1 766,67 % 1 843,63 % 791,01 %
Soliditet (%) 33,26 % 23,08 % 18,25 % 22,48 %
Avkastning på eget kapital (%) 84,49 % 49,29 % 109,68 % 83,89 %
Riskbuffert (%) 24,53 % 8,99 % 18,64 % 16,99 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,43 % 0,71 % 2,96 % 2,21 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 241
Läs mer.