Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Ambrion Finans AB

Information 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 113 508 113 969 106 670 113 332
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 170
Total omsättning 113 508 113 969 106 670 113 502
Rörelsens kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 100 289 101 038 98 607 103 358
Personalkostnader 4 913 3 632 3 081 3 176
Avskrivningar 1 165 799 672 649
Summa rörelsekostnader -106 367 -105 469 -102 360 -107 183
Rörelseresultat 7 141 8 498 4 310 6 320
Resultat 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat före skatt 4 971 5 965 2 460 3 893
Skatt 1 073 1 084 192 506
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 5 602 6 774 2 534 4 845
Årets resultat 3 898 2 281 668 1 788
Jämförelsestörande poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 30 2 0 13
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 569 1 728 1 775 1 487
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 5 602 6 774 2 534 4 845
Bokslutsdispositioner 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Koncernbidrag 0 -2 600 -1 600 -1 600
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -631 -809 -74 -952
Balansräkning 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 905 1 258 790 1 311
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 905 1 258 790 1 311
Materiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 303 455 606 758
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 303 455 606 758
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 500 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 500 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa anläggningstillgångar 3 208 2 213 1 396 2 069

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kundfordringar 18 774 18 680 19 160 18 551
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 500 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 113 888 978 579
Summa kortfristiga fordringar 22 387 19 568 20 138 19 130
Kassa och bank 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 594 2 326 744 3 012
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa omsättningstillgångar 24 981 21 894 20 882 22 142
Summa tillgångar 28 189 24 107 22 278 24 210

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserat resultat 5 166 2 885 2 217 429
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 898 2 281 668 1 788
Summa fritt eget kapital 9 064 5 166 2 885 2 217
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital 9 164 5 266 2 985 2 317
Summa obeskattade reserver 4 364 3 734 2 925 2 850
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 2 600 1 600 1 675
Övriga långfristiga skulder 12 277 10 598 13 587 16 167
Summa långfristiga skulder 12 277 13 198 15 187 17 842
Kortfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 586 625 403 451
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 798 1 285 779 750
Summa kortfristiga skulder 2 384 1 910 1 182 1 201
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital och skulder 28 189 24 107 22 278 24 210

Noter

2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Antal anställda 12 10 10 10
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kassalikviditet (%) 1 047,86 % 1 146,28 % 1 766,67 % 1 843,63 %
Soliditet (%) 43,92 % 33,26 % 23,08 % 18,25 %
Avkastning på eget kapital (%) 45,25 % 84,49 % 49,29 % 109,68 %
Riskbuffert (%) 15,51 % 24,53 % 8,99 % 18,64 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,55 % 4,43 % 0,71 % 2,96 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0