Nyckeltal för Alternativmedicinska Praktiken i Örebro AB

Information 2016-12 2015-12 2014-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2016-12 2015-12 2014-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 174 393 6
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 9 0 0
Total omsättning 1 183 393 6
Rörelsens kostnader 2016-12 2015-12 2014-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 59 0 0
Råvaror och förnödenheter 440 0 0
Handelsvaror 0 130 4
Övriga externa kostnader 364 112 9
Personalkostnader 230 52 0
Avskrivningar 51 19 0
Summa rörelsekostnader -1 144 -313 -13
Rörelseresultat 157 80 -6
Resultat 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat före skatt 170 10 -6
Skatt 39 2 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 157 80 -6
Årets resultat 131 8 -6
Jämförelsestörande poster 2016-12 2015-12 2014-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2016-12 2015-12 2014-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 157 80 -6
Bokslutsdispositioner 2016-12 2015-12 2014-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 13 -70 0
Balansräkning 2016-12 2015-12 2014-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 439 431 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 439 431 0
Finansiella anläggningstillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2016-12 2015-12 2014-12
Summa anläggningstillgångar 439 431 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2016-12 2015-12 2014-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 112 53 8
Summa varulager 112 53 8
Kortfristiga fordringar 2016-12 2015-12 2014-12
Kundfordringar 61 83 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 14 12 0
Summa kortfristiga fordringar 75 95 0
Kassa och bank 2016-12 2015-12 2014-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 56 106 67
2016-12 2015-12 2014-12
Summa omsättningstillgångar 243 254 75
Summa tillgångar 681 684 75

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2016-12 2015-12 2014-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2016-12 2015-12 2014-12
Balanserat resultat 2 -5 -5
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 131 8 0
Summa fritt eget kapital 133 3 -5
2016-12 2015-12 2014-12
Summa eget kapital 183 53 45
Summa obeskattade reserver 57 70 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2016-12 2015-12 2014-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 85 381 30
Summa långfristiga skulder 85 381 30
Kortfristiga skulder 2016-12 2015-12 2014-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 228 157 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 128 24 1
Summa kortfristiga skulder 356 181 1
2016-12 2015-12 2014-12
Summa eget kapital och skulder 681 684 75

Noter

2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 1 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 162 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 55 0 0
2016-12 2015-12 2014-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet (%) 36,80 % 111,05 % 6 700,00 %
Soliditet (%) 33,04 % 15,29 % 60,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 69,77 % 76,49 % -13,33 %
Riskbuffert (%) 23,05 % 11,70 % -8,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 13,37 % 20,36 % -100,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 162 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!