Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 71 218 59 712 30 148 51 940
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 8 719 1 861 1 486 1 707
Total omsättning 79 937 61 573 31 634 53 647
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 120 079 27 206 34 652 33 747
Personalkostnader 16 160 17 501 19 063 13 965
Avskrivningar 17 127 149 138
Summa rörelsekostnader -136 256 -44 834 -53 864 -47 850
Rörelseresultat -56 319 -43 428 -38 160 -13 888
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt -42 596 -46 452 -33 291 9 750
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -42 596 -46 452 -33 291 9 750
Årets resultat -42 596 -46 452 -33 291 9 750
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 9 060 -2 680 -988 18 598
Ränteintäkter från koncernföretag 7 283 1 784 2 836 4 745
Externa ränteintäkter 60 2 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 2 1 3
Övriga finansiella kostnader 2 744 2 845 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -42 596 -46 452 -33 291 9 750
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 73 200 149
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 73 200 149
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 9 060 -2 680 -988 18 598
Fordringar på koncern- och intresseföretag 34 738 37 967 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 304 810 291 067 319 549 188 867
Summa finansiella anläggningstillgångar 434 900 411 963 405 338 296 313
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 434 900 412 036 405 538 296 462

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 120 30 30 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 183 168 268 525 331 633 49 210
Övriga kortfristiga fordringar 20 473 4 714 5 172 4 538
Summa kortfristiga fordringar 203 761 273 269 336 835 53 748
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 90 197 90 197 90 197 117 517
Summa kassa och bank 0 494 0 2
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 293 958 363 960 427 032 171 267
Summa tillgångar 728 858 775 996 832 570 467 729

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 738 109 784 560 417 851 408 101
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 400 000 0
Årets resultat -42 596 -46 452 -33 291 9 750
Summa fritt eget kapital 695 513 738 108 784 560 417 851
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 695 613 738 208 784 660 417 951
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 25 132 25 132 25 930 26 507
Övriga långfristiga skulder 0 6 369 14 061 14 061
Summa långfristiga skulder 25 132 31 501 39 991 40 568
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 060 655 535 871
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 750 893 1 468 2 784
Övriga kortfristiga skulder 4 303 4 739 5 916 5 555
Summa kortfristiga skulder 8 113 6 287 7 919 9 210
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 728 858 775 996 832 570 467 729

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 13 15 15 13
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 31 754 34 262
Summa ansvarsförbindelser 0 0 31 754 34 262
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 2 511,54 % 4 354,43 % 4 253,50 % 583,60 %
Soliditet (%) 95,44 % 95,13 % 94,25 % 89,36 %
Avkastning på eget kapital (%) -6,12 % -6,29 % -4,24 % 2,33 %
Riskbuffert (%) -13,73 % -13,15 % -4,00 % 2,08 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -63,67 % -82,56 % -110,43 % 18,77 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Koncernredovisning för Almi Invest AB

Information 2012-12 2011-12 2010-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2012-12 2011-12 2010-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 238 264 159 007 89 712
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 238 264 159 007 89 712
Rörelsens kostnader 2012-12 2011-12 2010-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 114 759
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 136 165 137 712 40 435
Personalkostnader 70 886 69 198 82 916
Avskrivningar 3 142 2 100 2 128
Summa rörelsekostnader -210 193 -209 010 -240 238
Rörelseresultat 27 954 -50 003 -150 526
Resultat 2012-12 2011-12 2010-12
Resultat före skatt 19 837 -108 081 -152 438
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 609
Resultat efter finansnetto 19 837 -108 081 -152 438
Årets resultat 19 837 -108 081 -151 842
Jämförelsestörande poster 2012-12 2011-12 2010-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2012-12 2011-12 2010-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -349 -5 540 -6 165
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 8 569 15 179 25 321
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 27 9 032 205
Övriga finansiella kostnader 20 963 58 687 20 862
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2012-12 2011-12 2010-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 19 837 -108 081 -152 438
Bokslutsdispositioner 2012-12 2011-12 2010-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2012-12 2011-12 2010-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 2 722 4 608 4 993
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 722 4 608 4 993
Materiella anläggningstillgångar 2012-12 2011-12 2010-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 1 213 1 490 2 110
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 213 1 490 2 110
Finansiella anläggningstillgångar 2012-12 2011-12 2010-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -349 -5 540 -6 165
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 253 914 204 896 187 033
Summa finansiella anläggningstillgångar 253 914 204 896 203 853
2012-12 2011-12 2010-12
Summa anläggningstillgångar 257 849 210 993 210 954

Omsättningstillgångar

Varulager 2012-12 2011-12 2010-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2012-12 2011-12 2010-12
Kundfordringar 1 279 616 1 067
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 10 851 11 828 33 157
Summa kortfristiga fordringar 12 130 12 444 34 224
Kassa och bank 2012-12 2011-12 2010-12
Summa kortfristiga placeringar 291 878 344 135 387 948
Summa kassa och bank 55 147 45 941 56 433
2012-12 2011-12 2010-12
Summa omsättningstillgångar 359 154 402 521 478 606
Summa tillgångar 617 003 613 514 689 562

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2012-12 2011-12 2010-12
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100
Fritt eget kapital 2012-12 2011-12 2010-12
Balanserat resultat 466 305 539 386 606 228
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 60 000 85 000
Årets resultat 19 837 -108 081 -151 842
Summa fritt eget kapital 486 142 491 305 539 386
2012-12 2011-12 2010-12
Summa eget kapital 486 242 491 405 539 486
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 609
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2012-12 2011-12 2010-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 87 973 95 033 105 280
Summa långfristiga skulder 87 973 95 033 105 280
Kortfristiga skulder 2012-12 2011-12 2010-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 1 667 2 689 8 070
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 41 121 24 387 36 117
Summa kortfristiga skulder 42 788 27 076 44 187
2012-12 2011-12 2010-12
Summa eget kapital och skulder 617 003 613 514 689 562

Noter

2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 53 71 78
Löner till styrelse & VD 15 477 10 589 12 017
Varav tantiem till styrelse & VD 105 105 0
Löner till övriga anställda 28 555 35 752 36 033
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 24 077 25 288 26 766
2012-12 2011-12 2010-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 12 920 9 112 22 168
Summa ansvarsförbindelser 12 920 9 112 22 168
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet (%) 157,23 % 215,63 % 205,17 %
Soliditet (%) 78,81 % 80,10 % 78,24 %
Avkastning på eget kapital (%) 4,08 % -21,99 % -28,26 %
Riskbuffert (%) -9,44 % -62,04 % -33,15 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,48 % -110,56 % -193,40 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 831 653 616
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord