Koncernredovisning för Almi AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 555 553 414 384 396 862 371 316
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 765 151 791 979 806 272 806 019
Total omsättning 1 320 704 1 206 363 1 203 134 1 177 335
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 395 293 351 687 336 504 323 325
Personalkostnader 565 999 542 984 537 047 491 213
Avskrivningar 17 929 7 654 6 157 4 841
Summa rörelsekostnader -979 221 -902 325 -879 708 -819 379
Rörelseresultat -340 281 -48 956 198 830 29 078
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 8 099 -80 128 220 846 81 728
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 8 099 -80 128 220 846 81 728
Årets resultat 8 099 -80 128 220 846 81 728
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 17 975 2 499 0 10
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 47 41 37 205
Övriga finansiella kostnader 9 947 87 291 74 206 102 694
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 8 099 -80 128 220 846 81 728
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 5 559 12 781 15 275 12 136
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 5 559 12 781 15 275 12 136
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 13 646 9 571 11 941 11 653
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 13 646 9 571 11 941 11 653
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 10 481 13 772 9 869 9 252
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 6 619 860 7 168 850 7 196 500 7 102 580
Summa finansiella anläggningstillgångar 6 685 520 7 267 440 7 298 470 7 196 900
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 6 704 720 7 289 790 7 325 680 7 220 680

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 3 139 2 206 1 474 1 849
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 160 990 146 377 95 620 86 340
Summa kortfristiga fordringar 164 129 148 583 97 094 88 189
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 4 816 850 4 974 820 5 039 850 4 675 780
Summa kassa och bank 888 032 494 615 441 390 508 792
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 5 869 010 5 618 020 5 578 330 5 272 760
Summa tillgångar 12 573 700 12 907 800 12 904 000 12 493 400

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 150 000 150 000 150 000 150 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 150 000 150 000 150 000 150 000
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 11 133 100 11 213 200 10 930 100 7 498 350
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 3 350 000
Årets resultat 8 099 -80 128 220 846 81 728
Summa fritt eget kapital 11 141 199 11 133 072 11 150 946 10 930 078
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 11 291 200 11 283 100 11 300 900 11 080 100
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 110 560 1 056 920 1 451 950 1 268 090
Summa långfristiga skulder 1 110 560 1 056 920 1 451 950 1 268 090
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 42 257 32 160 29 533 23 659
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 129 730 535 636 121 607 121 613
Summa kortfristiga skulder 171 987 567 796 151 140 145 272
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 12 573 700 12 907 800 12 904 000 12 493 400

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 549 552 540 514
Löner till styrelse & VD 41 295 39 516 37 391 38 426
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 336 080 316 858 311 321 286 665
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 178 434 172 927 176 757 156 344
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 100 748 124 964 169 745 200 468
Summa ansvarsförbindelser 100 748 124 964 169 745 200 468
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 611,77 % 113,28 % 356,28 % 410,94 %
Soliditet (%) 89,80 % 87,41 % 87,58 % 88,69 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,07 % -0,71 % 1,95 % 0,74 %
Riskbuffert (%) -0,64 % -5,32 % -2,34 % -5,80 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,34 % -40,41 % 36,94 % -5,70 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 687 646 646 632
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 555 553 414 384 396 862 371 316
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 458 476 442 901 370 768 419 692
Total omsättning 1 014 029 857 285 767 630 791 008
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 229 669 170 314 160 362 139 673
Personalkostnader 115 622 98 292 95 937 84 661
Avskrivningar 14 061 3 881 2 548 2 118
Summa rörelsekostnader -359 352 -272 487 -258 847 -226 452
Rörelseresultat -26 304 30 201 141 348 -13 478
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 74 885 -31 374 256 992 46 897
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 74 885 -31 374 256 992 46 897
Årets resultat 74 885 -31 374 256 992 46 897
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 1 369
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 17 439 2 437 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 31 647 9 255 13 8 030
Externa räntekostnader 16 24 5 332 36
Övriga finansiella kostnader 63 048 79 552 1 852 37 470
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 74 885 -31 374 256 992 46 897
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 5 559 12 781 15 275 12 136
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 5 559 12 781 15 275 12 136
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 3 606 418 792 1 158
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 606 418 792 1 158
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 1 369
Fordringar på koncern- och intresseföretag 558 011 344 584 479 450 462 956
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 295 880 5 751 770 5 944 060 6 056 340
Summa finansiella anläggningstillgångar 6 643 000 6 885 470 7 192 630 6 908 410
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 6 652 170 6 898 670 7 208 700 6 921 700

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 41 111 18 18
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 145 912 162 324 119 1 061
Övriga kortfristiga fordringar 88 943 79 823 27 981 31 196
Summa kortfristiga fordringar 234 896 242 258 28 118 32 275
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 4 736 650 4 583 190 4 631 550 4 515 280
Summa kassa och bank 886 399 469 846 425 063 504 702
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 5 857 940 5 295 290 5 084 730 5 052 260
Summa tillgångar 12 510 100 12 194 000 12 293 400 11 974 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 150 000 150 000 150 000 150 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 200 000 9 031 540 9 031 540 9 031 540
Summa bundet eget kapital 350 000 9 181 540 9 181 540 9 181 540
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 10 497 000 1 696 840 1 439 850 -1 957 050
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 3 350 000
Årets resultat 74 885 -31 374 256 992 46 897
Summa fritt eget kapital 10 571 885 1 665 466 1 696 842 1 439 847
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 10 921 900 10 847 000 10 878 400 10 621 400
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 1 869
Summa långfristiga skulder 0 0 0 1 869
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 22 005 10 561 7 985 7 651
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 517 130 1 283 760 1 356 120 1 292 650
Övriga kortfristiga skulder 49 084 52 633 50 938 50 402
Summa kortfristiga skulder 1 588 220 1 346 960 1 415 050 1 350 710
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 12 510 100 12 194 000 12 293 400 11 974 000

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 98 94 91 86
Löner till styrelse & VD 4 822 5 377 5 057 6 855
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 73 125 56 896 57 325 48 408
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 36 051 32 792 31 132 27 467
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 100 748 124 964 101 100 88 638
Summa ansvarsförbindelser 100 748 124 964 101 100 88 638
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 70,60 % 52,87 % 32,03 % 39,76 %
Soliditet (%) 87,30 % 88,95 % 88,49 % 88,70 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,69 % -0,29 % 2,36 % 0,44 %
Riskbuffert (%) -4,61 % -6,12 % 1,64 % -2,59 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -3,57 % -29,01 % 62,94 % 0,37 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 795 662 686 643
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Almi AB har 4 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord