Nyckeltal för Almeda Fastigheter AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 256 1 685 1 051 603
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 5 13
Total omsättning 2 256 1 685 1 056 616
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 870 1 248 560 500
Personalkostnader 33 12 0 0
Avskrivningar 552 326 266 109
Summa rörelsekostnader -1 455 -1 586 -826 -609
Rörelseresultat 801 99 231 6
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 245 -168 29 -38
Skatt 68 473 20 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 245 -168 29 -59
Årets resultat 177 -641 9 -38
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 556 267 202 66
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 245 -168 29 -59
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 21
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 28 215 20 254 15 001 4 126
Maskiner 0 0 0 3
Inventarier 49 61 73 87
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 28 264 20 315 15 074 4 216
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 28 264 20 315 15 074 4 216

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 503 20 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 1 0 11
Summa kortfristiga fordringar 503 21 0 11
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 153 170 390 124
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 656 191 390 134
Summa tillgångar 28 920 20 506 15 464 4 351

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 250 250 250 250
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 250 250 250 250
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 359 2 050 -158 181
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 1 100 0 2 200 0
Årets resultat 177 -641 9 -38
Summa fritt eget kapital 2 636 1 409 2 051 143
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 886 1 659 2 301 393
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 496 473 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 23 223 15 157 10 830 3 752
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 150 200 0 0
Summa långfristiga skulder 23 373 15 357 10 830 3 752
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 486 317 223 114
Leverantörsskulder 460 130 21 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 14 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 204 2 570 2 090 92
Summa kortfristiga skulder 2 164 3 017 2 334 206
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 28 920 20 506 15 464 4 351

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 24 320 15 837 11 862 4 200
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 24 320 15 837 11 862 4 200
Villkorat aktieägartillskott 3 300 2 200 2 200 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 3 300 2 200 2 200 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 50 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 30,31 % 6,33 % 16,71 % 65,53 %
Soliditet (%) 9,98 % 8,09 % 14,88 % 9,03 %
Avkastning på eget kapital (%) 8,49 % -10,13 % 1,26 % -15,01 %
Riskbuffert (%) 0,59 % -0,97 % -0,04 % -1,51 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -13,79 % -25,82 % -16,46 % -20,73 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!