Allbäck Consulting AB

556764-0502 (Stockholm)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Allbäck Consulting AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 026 1 161 520 583
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 8 0 0 0
Total omsättning 1 034 1 161 520 583
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 463 430 369 195
Personalkostnader 548 479 38 28
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 011 -909 -407 -223
Rörelseresultat 22 252 113 359
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 7 250 112 359
Skatt 6 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 7 250 112 359
Årets resultat 1 250 112 359
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 15 2 1 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 7 250 112 359
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 200 200 200 200
Summa finansiella anläggningstillgångar 200 200 200 200
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 200 200 200 200

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 30 0 500 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 208 205 19 139
Summa kortfristiga fordringar 238 205 519 139
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 136 0 290
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 238 340 519 429
Summa tillgångar 438 540 719 629

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 250 113 73 135
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott -250 -113 -72 -135
Årets resultat 1 250 112 359
Summa fritt eget kapital 1 250 113 359
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 101 350 213 459
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 136 0 47 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 136 0 47 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 83 0 0 0
Leverantörsskulder 9 2 7 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 109 188 452 169
Summa kortfristiga skulder 201 190 459 169
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 438 540 719 629

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 1 1 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 769 906 1 019 1 091
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 769 906 1 019 1 091
Beviljad checkräkningskredit 50 50 50 0
Utnyttjad checkräkningskredit 25 0 47 0
Utdelning 0 0 0 359
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 118,41 % 179,47 % 113,07 % 253,85 %
Soliditet (%) 23,06 % 64,81 % 29,62 % 72,97 %
Avkastning på eget kapital (%) 6,93 % 71,43 % 52,58 % 78,21 %
Riskbuffert (%) 0,57 % 45,61 % 15,52 % 56,64 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,78 % 21,36 % 21,35 % 61,41 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Läs mer.