Nyckeltal för Allarängens Snickeri AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 35 188 73 345
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 258 259 501 241
Total omsättning 293 447 574 586
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 133 628 369 823
Personalkostnader 926 926 847 921
Avskrivningar 11 11 11 24
Summa rörelsekostnader -1 070 -1 565 -1 227 -1 768
Rörelseresultat -777 -1 117 -652 -1 182
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt -29 -437 40 28
Skatt 0 0 26 24
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -539 -1 077 -550 -1 107
Årets resultat -29 -437 14 4
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 238 41 102 75
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -539 -1 077 -550 -1 107
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 510 640 590 1 135
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 45 55 66 76
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 45 55 66 76
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 000 5 000 5 000 5 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 000 5 000 5 000 5 000
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 5 045 5 055 5 066 5 076

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 108 105 626 659
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 126 210 101 160
Summa kortfristiga fordringar 234 315 727 819
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 1 043 2 146 2 146 2 085
Summa kassa och bank 227 588 1 289 1 899
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 1 505 3 050 4 163 4 803
Summa tillgångar 6 549 8 106 9 229 9 879

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 120 120 120 120
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 24 24 24 24
Summa bundet eget kapital 144 144 144 144
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 4 840 6 277 6 263 6 259
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -29 -437 14 4
Summa fritt eget kapital 4 811 5 840 6 277 6 263
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 4 955 5 984 6 421 6 407
Summa obeskattade reserver 1 545 2 055 2 695 3 285
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 50 35
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 50 67 63 153
Summa kortfristiga skulder 50 67 113 188
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 6 549 8 106 9 229 9 879

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 000 1 000 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 922,00 % 1 347,76 % 1 784,07 % 1 445,74 %
Soliditet (%) 93,05 % 92,51 % 91,10 % 89,36 %
Avkastning på eget kapital (%) -8,85 % -14,36 % -6,54 % -12,54 %
Riskbuffert (%) -8,23 % -13,29 % -5,96 % -11,21 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1 540,00 % -572,87 % -753,42 % -320,87 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord